Posted by: bazmewafa | 03/05/2016

વે મુસલમાન થે , ઔર પુકારતે રહે હિન્દૂ! હિન્દૂ!! હિન્દૂ!!!—- -દેવી પ્રસાદ

વે મુસલમાન થે , ઔર પુકારતે રહે હિન્દૂ! હિન્દૂ!! હિન્દૂ!!!—- -દેવી પ્રસાદ

Posted on January 7, 2016 by Hindi Muslimscropped-12771798_1566622823628452_2081327229453989269_o

વે મુસલમાન થે
કહતે હૈં વે વિપત્તિ કી તરહ આએ
કહતે હૈં વે પ્રદૂષણ કી તરહ ફૈલે
વે વ્યાધિ થે
બ્રાહ્મણ કહતે થે વે મલેચ્છ થે
વે મુસલમાન થે
ઉન્હોંને અપને ઘોડ઼ે સિન્ધુ મેં ઉતારે
ઔર પુકારતે રહે હિન્દૂ! હિન્દૂ!! હિન્દૂ!!!
બડ઼ી જાતિ કો ઉન્હોંને બડ઼ા નામ દિયા
નદી કા નામ દિયા
વે હર ગહરી ઔર અવિરલ નદી કો
પાર કરના ચાહતે થે
વે મુસલમાન થે લેકિન વે ભી
યદિ કબીર કી સમઝદારી કા સહારા લિયા જાએ તો
હિન્દુઓં કી તરહ પૈદા હોતે થે
ઉનકે પાસ બડ઼ી-બડ઼ી કહાનિયાઁ થીં
ચલને કી
ઠહરને કી
પિટને કી
ઔર મૃત્યુ કી
પ્રતિપક્ષી કે ખ઼ૂન મેં ઘુટનોં તક
ઔર અપને ખ઼ૂન મેં કન્ધોં તક
વે ડૂબે હોતે થે
ઉનકી મુટ્ઠિયોં મેં ઘોડ઼ોં કી લગામેં
ઔર મ્યાનોં મેં સભ્યતા કે
નક્શે હોતે થે
ન! મૃત્યુ કે લિએ નહીં
વે મૃત્યુ કે લિએ યુદ્ધ નહીં લડ઼તે થે
વે મુસલમાન થે
વે ફ઼ારસ સે આએ
તૂરાન સે આએ
સમરકન્દ, ફ઼રગ઼ના, સીસ્તાન સે આએ
તુર્કિસ્તાન સે આએ
વે બહુત દૂર સે આએ
ફિર ભી વે પૃથ્વી કે હી કુછ હિસ્સોં સે આએ
વે આએ ક્યોંકિ વે આ સકતે થે
વે મુસલમાન થે
વે મુસલમાન થે કિ યા ખ઼ુદા ઉનકી શક્લેં
આદમિયોં સે મિલતી થીં હૂબહૂ
હૂબહૂ
વે મહત્ત્વપૂર્ણ અપ્રવાસી થે
ક્યોંકિ ઉનકે પાસ દુખ કી સ્મૃતિયાઁ થીં
વે ઘોડ઼ોં કે સાથ સોતે થે
ઔર ચટ્ટાનોં પર વીર્ય બિખ઼ેર દેતે થે
નિર્માણ કે લિએ વે બેચૈન થે
વે મુસલમાન થે
યદિ સચ કો સચ કી તરહ કહા જા સકતા હૈ
તો સચ કો સચ કી તરહ સુના જાના ચાહિએ
કિ વે પ્રાયઃ ઇસ તરહ હોતે થે
કિ પ્રાયઃ પતા હી નહીં લગતા થા
કિ વે મુસલમાન થે યા નહીં થે
વે મુસલમાન થે
વે ન હોતે તો લખનઊ ન હોતા
આધા ઇલાહાબાદ ન હોતા
મેહરાબેં ન હોતીં, ગુમ્બદ ન હોતા
આદાબ ન હોતા
મીર મક઼દૂમ મોમિન ન હોતે
શબાના ન હોતી
વે ન હોતે તો ઉપમહાદ્વીપ કે સંગીત કો સુનનેવાલા ખ઼ુસરો ન હોતા
વે ન હોતે તો પૂરે દેશ કે ગુસ્સે સે બેચૈન હોનેવાલા કબીર ન હોતા
વે ન હોતે તો ભારતીય ઉપમહાદ્વીપ કે દુખ કો કહનેવાલા ગ઼ાલિબ ન હોતા
મુસલમાન ન હોતે તો અટ્ઠારહ સૌ સત્તાવન ન હોતા
વે થે તો ચચા હસન થે
વે થે તો પતંગોં સે રંગીન હોતે આસમાન થે
વે મુસલમાન થે
વે મુસલમાન થે ઔર હિન્દુસ્તાન મેં થે
ઔર ઉનકે રિશ્તેદાર પાકિસ્તાન મેં થે
વે સોચતે થે કિ કાશ વે એક બાર પાકિસ્તાન જા સકતે
વે સોચતે થે ઔર સોચકર ડરતે થે
ઇમરાન ખ઼ાન કો દેખકર વે ખ઼ુશ હોતે થે
વે ખ઼ુશ હોતે થે ઔર ખ઼ુશ હોકર ડરતે થે
વે જિતના પી૦એ૦સી૦ કે સિપાહી સે ડરતે થે
ઉતના હી રામ સે
વે મુરાદાબાદ સે ડરતે થે
વે મેરઠ સે ડરતે થે
વે ભાગલપુર સે ડરતે થે
વે અકડ઼તે થે લેકિન ડરતે થે
વે પવિત્ર રંગોં સે ડરતે થે
વે અપને મુસલમાન હોને સે ડરતે થે
વે ફ઼િલીસ્તીની નહીં થે લેકિન અપને ઘર કો લેકર ઘર મેં
દેશ કો લેકર દેશ મેં
ખ઼ુદ કો લેકર આશ્વસ્ત નહીં થે
વે ઉખડ઼ા-ઉખડ઼ા રાગ-દ્વેષ થે
વે મુસલમાન થે
વે કપડ઼ે બુનતે થે
વે કપડ઼ે સિલતે થે
વે તાલે બનાતે થે
વે બક્સે બનાતે થે
ઉનકે શ્રમ કી આવાજ઼ેં
પૂરે શહર મેં ગૂઁજતી રહતી થીં
વે શહર કે બાહર રહતે થે
વે મુસલમાન થે લેકિન દમિશ્ક ઉનકા શહર નહીં થા
વે મુસલમાન થે અરબ કા પૈટ્રોલ ઉનકા નહીં થા
વે દજ઼લા કા નહીં યમુના કા પાની પીતે થે
વે મુસલમાન થે
વે મુસલમાન થે ઇસલિએ બચકે નિકલતે થે
વે મુસલમાન થે ઇસલિએ કુછ કહતે થે તો હિચકતે થે
દેશ કે જ઼્યાદાતર અખ઼બાર યહ કહતે થે
કિ મુસલમાન કે કારણ હી કર્ફ઼્યૂ લગતે હૈં
કર્ફ઼્યૂ લગતે થે ઔર એક કે બાદ દૂસરે હાદસે કી
ખ઼બરેં આતી થીં
ઉનકી ઔરતેં
બિના દહાડ઼ મારે પછાડ઼ેં ખાતી થીં
બચ્ચે દીવારોં સે ચિપકે રહતે થે
વે મુસલમાન થે
વે મુસલમાન થે ઇસલિએ
જંગ લગે તાલોં કી તરહ વે ખુલતે નહીં થે
વે અગર પાઁચ બાર નમાજ઼ પઢ઼તે થે
તો ઉસસે કઈ ગુના જ઼્યાદા બાર
સિર પટકતે થે
વે મુસલમાન થે
વે પૂછના ચાહતે થે કિ ઇસ લાલકિલે કા હમ ક્યા કરેં
વે પૂછના ચાહતે થે કિ ઇસ હુમાયૂં કે મક઼બરે કા હમ ક્યા કરેં
હમ ક્યા કરેં ઇસ મસ્જિદ કા જિસકા નામ
કુવ્વત-ઉલ-ઇસ્લામ હૈ
ઇસ્લામ કી તાક઼ત હૈ
અદરક કી તરહ વે બહુત કડ઼વે થે
વે મુસલમાન થે
વે સોચતે થે કિ કહીં ઔર ચલે જાએઁ
લેકિન નહીં જા સકતે થે
વે સોચતે થે યહીં રહ જાએઁ
તો નહીં રહ સકતે થે
વે આધા જિબહ બકરે કી તરહ તકલીફ઼ કે ઝટકે મહસૂસ કરતે થે
વે મુસલમાન થે ઇસલિએ
તૂફ઼ાન મેં ફઁસે જહાજ઼ કે મુસાફ઼િરોં કી તરહ
એક દૂસરે કો ભીંચે રહતે થે
કુછ લોગોં ને યહ બહસ ચલાઈ થી કિ
ઉન્હેં ફેંકા જાએ તો
કિસ સમુદ્ર મેં ફેંકા જાએ
બહસ યહ થી
કિ ઉન્હેં ધકેલા જાએ
તો કિસ પહાડ઼ સે ધકેલા જાએ
વે મુસલમાન થે લેકિન વે ચીંટિયાઁ નહીં થે
વે મુસલમાન થે વે ચૂજે નહીં થે
સાવધાન!
સિન્ધુ કે દક્ષિણ મેં
સૈંકડ઼ોં સાલોં કી નાગરિકતા કે બાદ
મિટ્ટી કે ઢેલે નહીં થે વે
વે ચટ્ટાન ઔર ઊન કી તરહ સચ થે
વે સિન્ધુ ઔર હિન્દુકુશ કી તરહ સચ થે
સચ કો જિસ તરહ ભી સમઝા જા સકતા હો
ઉસ તરહ વે સચ થે
વે સભ્યતા કા અનિવાર્ય નિયમ થે
વે મુસલમાન થે અફ઼વાહ નહીં થે
વે મુસલમાન થે
વે મુસલમાન થે
(Courtesy:Muslim India)

Advertisements

Responses

  1. बहुत ही अच्छा और सच्चा


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: