Posted by: bazmewafa | 02/14/2016

આહ નિદા!..વાહ નિદા!અલ વિદા નિદા……બઝમે વફા

આહ નિદા..વાહ નિદા..અલવિદા નિદા….બઝમે વફા

નિદા ફાઝલીભી ચલ બસે

241549c5-4f8e-47f3-a933-7170280a4ad9_w640_r1_s(12 October 1938….8 February 2016)

નિદા ફાઝલી બીમાર નહીં થે૤ બસ સીને મેં અચાનક દર્દ કી શિકાયત હુઈ તો અસ્પતાલ પહુંચાયા ગયા૤ લેકિન, સોચ કે બરમલા ઉનકા હાર્ટ ફ઼ેલ હુઆ ઔર નિદા મૌત કે ફરિશ્તે કે સાથ હી હો લિએ૤૤ઇસ લિએ યે ખબર સબકો ચૌંકા ગઈ
આલમી શૌહરત-એ-યાફ઼તા શાયર જમીલ ઉદ્દીન આલી ઇંતિક઼ાલ કર ગએ
આલી સાહિબ કી કમી પૂરી અદબી દુનિયા મેં મહસૂસ કી જાએગી: ઇફતિખાર આરિફ
કુછ યાદેં કુછ બાતેં: ઇફ્તિખાર આરિફ કે સાથ એક નશિસ્ત
વસીમ સિદ્દીકી.
મુંબઈ કે બાસી, નગમા નિગાર ઔર એક અચ્છે ઇન્સાન૤૤ નિદા ફાઝાલી સે જિંદગીકા રિશ્તા ક્યા ટૂટા; ગોયા, ઉર્દૂ શાયરી કે દામન મેં ટિકા એક ઔર સિતારા નિકલ ગયા૤ દુનિયા અશરોં તક જિસકે નગ઼મોં સે ગૂઁજતી રહી, વો ખ઼ુદ 8 ફરવરી કી સુબહ ખામોશી કે સાથ ઇસ દુનિયા સે કિનારા-કશ હો ગયા૤
નિદા ફાઝલી બીમાર નહીં થે૤ બસ સીને મેં અચાનક દર્દ કી શિકાયત હુઈ તો અસ્પતાલ પહુંચાયા ગયા૤ લેકિન, સોચ કે બરમલા ઉનકા હાર્ટ ફ઼ેલ હુઆ; ઔર નિદા મૌત કે ફરિશ્તે કે સાથ હી હોલએ૤૤ ઇસ લિએ, યે ખબર સબકો ચૌંકા ગઈ૤
નિદા ફાઝલીને રિયાસત રાજિસ્થાન કે શહર ગવાલયાર મેં 77સાલ પહલે સન 1938 મેં જિંદગીકી પહલી ઔર મુંબઈ મેં આખિરી સાંસ લી૤ ઉનકા અસલ નામ મુકતિદા હુસૈન થા૤ 1960એ- મેં ઉનકે વાલિદ કા ઇંતિક઼ાલ હુઆ તો બાકી ઘર વાલે પાકિસ્તાન આ બસે મગર નિદા ફાઝલીઅપની જમીન સે મુહબ્બત કા રિશ્તા ના તોડ સકે૤
નિદા ફાઝલીને એક ફ઼િલ્મી જરીદે ફ઼િલ્મ ફેયર કો દિએ ગએ અપને ઇંટરવ્યૂ મેં બતાયા થા કિ ઉન્હેં ફ઼િલ્મી નગ઼મોં કે લિખને કી પહલી પેશકશ ફ઼િલ્મ પાકીઝા ઔર રઝિયા સુલ્તાના કે ફ઼િલ્મ સાજ કમાલ અમરોહવી ને કી થી૤ ઉન્હોંને ધર્મેન્દ્ર ઔર હેમામાલિની કી ફ઼િલ્મ રઝિયા સુલ્તાના કે લિએ દો ગાને લિખને કી ઑફર હુઈ થી૤ ફિર ઉસ કે બાદ તો ગોયા પૂરી ફ઼િલ્મ ઇંડસ્ટ્રી કે લોગ ઉન્હી સે રુજૂ કરને લગે૤
તો ઇસ તરહ સે મેરી જિંદગીમેં શામિલ હૈ ૤૤૤ ઔર કહીં કિસી કો મુકમ્મલ જહાં નહીં મિલતા૤૤ જૈસે શાનદાર ગીત નિદા ફાઝલીને હી તખ઼લીક કિએ૤ ઇસ દૌર સે લેકર આજ તક કે મુતઅદ્દિદ મક઼બૂલ મ્યુઝીક કારો, ગુલૂકારોં ઔર ગીતકારોં કે સાથ કામ કિયા જિનમેં ખય્યામ, આર ડી બરમન, લતા મંગેશકર ઔર ઉન જૈસે બેશુમાર નામવર લોગ૤
સન 80 કી દહાઈ કે આતે આતે વો ફ઼િલ્મી નગ઼મોં કે સાથ સાથ ગ઼ઝલોં કી દુનિયા મેં ભી અપને હમ-અસ્રોં કો પીછે છોડ઼ ગએ૤
જગજીત સિંહ ભારત કે સર-એ-ફ઼હરિસ્ત ગઝલગો શાયર થે૤ ઉન્હોંને નિદા ફાઝલીકી બેશુમાર ગ઼ઝલોં કો અપની આવાઝ દી૤ જગજીત કી આદત થી વો અવ્વલ શુરૂ કરને સે પહલે અક્સર ગઝલકે શાયર કા નામ જરૂર લિયા કરતે થે, ખાસકર જબકિ ગઝલ નિદા ફાઝલીને લિખી હો૤ ઇસ બહાને જગજીત કે જિતને ભી ચાહને વાલે થે ઉન્હેં નિદા ફાઝલીકા નામ અઝબર હો ગયા થા૤
નિદા ફાઝલીને પાઁચ શેઅરી મજમુએ તખ઼લીક કિએ જિનમેં લફ઼્જ઼ોં કે ફૂલ, મોર નાચ ઔર દુનિયા એક ખિલૌના હૈ ને ખૂબશૌહરત હાસિલ કી૤ નિદા ને દોહે ભી તહરીર કિએ મગર ઉર્દૂ ઝબાન કે બજાય હિન્દી ઝબાન મેં૤ નિદા કો ઉર્દૂ ઔર હિન્દી કે બાદ જિસ ઝબાન પર ઉબૂર હાસિલ થા વો અંગ્રેજીથી૤ વો અંગ્રેજી લિટરેચર કે તાલિબ-ઇલ્મ ભી રહે થે૤
નિદા ફાઝલીકો પદમ-શ્રી ઐવાર્ડ દિયા ગયા ઔર 1998 મૈં ન૛મ ખોયા હુઆ સા કુછ પર ઉન્હેં સાહિત્ય અકૈડમી ઐવાર્ડ અતા કિયા ગયા, જબકિ મીર તકી મીર ઐવાર્ડ કે લિએ ભી ઉન્હીંકો ચૂના ગયા.

નિદા સાહબકી  ચંદ   ગઝલોંકા  ગુલ દસ્તા.

કભી કિસી કો મુકમ્મલ જહાઁ નહીં મિલતા – નિદા ફ઼ાજ઼લી

કભી કિસી કો મુકમ્મલ જહાઁ નહીં મિલતા
કહીં જ઼મીં તો કહીં આસમાઁ નહીં મિલતા
બુઝા સકા હૈ ભલા કૌન વક઼્ત કે શોલે
યે ઐસી આગ હૈ જિસમેં ધુઆઁ નહીં મિલતા
તમામ શહર મેં ઐસા નહીં ખ઼ુલૂસ ન હો
જહાઁ ઉમીદ હો સકી વહાઁ નહીં મિલતા
કહાઁ ચિરાગ઼ જલાયેં કહાઁ ગુલાબ રખેં
છતેં તો મિલતી હૈં લેકિન મકાઁ નહીં મિલતા
યે ક્યા અજ઼ાબ હૈ સબ અપને આપ મેં ગુમ હૈં
જ઼બાઁ મિલી હૈ મગર હમજ઼બાઁ નહીં મિલતા
ચિરાગ઼ જલતે હી બીનાઈ બુઝને લગતી હૈ
ખુદ અપને ઘર મેં હી ઘર કા નિશાઁ નહીં મિલતા
જિસે ભી દેખિયે વો અપને આપ મેં ગુમ હૈ
જ઼ુબાઁ મિલી હૈ મગર હમજ઼ુબા નહીં મિલતા
તેરે જહાન મેં ઐસા નહીં કિ પ્યાર ન હો
જહાઁ ઉમ્મીદ હો ઇસ કી વહાઁ નહીં મિલતા
2

ગરજ બરસ પ્યાસી ધરતી પર ફિર પાની દે મૌલા – નિદા ફ઼ાજ઼લી

ગરજ બરસ પ્યાસી ધરતી પર ફિર પાની દે મૌલા
ચિડ઼િયોં કો દાના, બચ્ચોં કો ગુડ઼ધાની દે મૌલા
દો ઔર દો કા જોડ઼ હમેશા ચાર કહાઁ હોતા હૈ
સોચ સમઝવાલોં કો થોડ઼ી નાદાની દે મૌલા
ફિર રોશન કર જ઼હર કા પ્યાલા ચમકા નઈ સલીબેં
ઝૂઠોં કી દુનિયા મેં સચ કો તાબાની દે મૌલા
ફિર મૂરત સે બાહર આકર ચારોં ઓર બિખર જા
ફિર મંદિર કો કોઈ મીરા દીવાની દે મૌલા
તેરે હોતે કોઈ કિસી કી જાન કા દુશ્મન ક્યોં હો
જીને વાલોં કો મરને કી આસાની દે મૌલા
3
બાત કમ કીજે જ઼ેહાનત કો છુપાએ રહિએ- નિદા ફ઼ાજ઼લી

બાત કમ કીજે જ઼ેહાનત કો છુપાએ રહિએ
અજનબી શહર હૈ યે, દોસ્ત બનાએ રહિએ
દુશ્મની લાખ સહી, ખ઼ત્મ ન કીજે રિશ્તા
દિલ મિલે યા ન મિલે હાથ મિલાએ રહિએ
યે તો ચેહરે કી શબાહત હુઈ તક઼દીર નહીં
ઇસ પે કુછ રંગ અભી ઔર ચઢ઼ાએ રહિએ
ગ઼મ હૈ આવારા અકેલે મેં ભટક જાતા હૈ
જિસ જગહ રહિએ વહાઁ મિલતે મિલાતે રહિએ
કોઈ આવાજ઼ તો જંગલ મેં દિખાએ રસ્તા
અપને ઘર કે દર-ઓ-દીવાર સજાએ રહિએ
4
હોશ વાલોં કો ખ઼બર ક્યા બેખ઼ુદી ક્યા ચીજ઼ હૈ -નિદા ફ઼ાજ઼લી

હોશ વાલોં કો ખ઼બર ક્યા બેખ઼ુદી ક્યા ચીજ઼ હૈ
ઇશ્ક઼ કીજે ફિર સમઝિએ જ઼િન્દગી ક્યા ચીજ઼ હૈ
ઉન સે નજ઼રેં ક્યા મિલી રોશન ફિજાએઁ હો ગઈં
આજ જાના પ્યાર કી જાદૂગરી ક્યા ચીજ઼ હૈ
ખ઼ુલતી જ઼ુલ્ફ઼ોં ને સિખાઈ મૌસમોં કો શાયરી
ઝુકતી આઁખોં ને બતાયા મયકશી ક્યા ચીજ઼ હૈ
હમ લબોં સે કહ ન પાયે ઉન સે હાલ-એ-દિલ કભી
ઔર વો સમઝે નહીં યે ખ઼ામોશી ક્યા ચીજ઼ હૈ
5
નજ઼દીકિયોં મેં દૂર કા મંજ઼ર તલાશ કર – નિદા ફ઼ાજ઼લી

નજ઼દીકિયોં મેં દૂર કા મંજ઼ર તલાશ કર
જો હાથ મેં નહીં હૈ વો પત્થર તલાશ કર.
સૂરજ કે ઇર્દ-ગિર્દ ભટકને સે ફ઼ાએદા
દરિયા હુઆ હૈ ગુમ તો સમુંદર તલાશ કર.
તારીખ઼ મેં મહલ ભી હૈ હાકિમ ભી તખ઼્ત ભી
ગુમ-નામ જો હુએ હૈં વો લશ્કર તલાશ કર.
રહતા નહીં હૈ કુછ ભી યહાઁ એક સા સદા
દરવાજ઼ા ઘર કા ખોલ કે ફિર ઘર તલાશ કર.
કોશિશ ભી કર ઉમીદ ભી રખ રાસ્તા ભી ચુન
ફિર ઉસ કે બાદ થોડ઼ા મુક઼દ્દર તલાશ કર.
6
આજ જ઼રા ફ઼ુર્સત પાઈ થી- નિદા ફ઼ાજ઼લી

આજ જ઼રા ફ઼ુર્સત પાઈ થી આજ ઉસે ફિર યાદ કિયા
બંદ ગલી કે આખ઼િરી ઘર કો ખોલ કે ફિર આબાદ કિયા
ખોલ કે ખિડ઼કી ચાઁદ હઁસા ફિર ચાઁદ ને દોનોં હાથોં સે
રંગ ઉડ઼ાએ ફૂલ ખિલાએ ચિડ઼િયોં કો આઝાદ કિયા
બડ઼ે બડ઼ે ગ઼મ ખડ઼ે હુએ થે રાસ્તા રોકે રાહોં મેં
છોટી છોટી ખ઼ુશિયોં સે હી હમ ને દિલ કો શાદ કિયા
બાત બહુત મામૂલી સી થી ઉલઝ ગઈ તકરારોં મેં
એક જ઼રા સી જ઼િદ ને આખ઼િર દોનોં કો બર્બાદ કિયા
દાનાઓં કી બાત ન માની કામ આઈ નાદાની હી
સુના હવા કો પઢ઼ા નદી કો મૌસમ કો ઉસ્તાદ કિયા

Hosh walonko khabar kiya

>

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: