Posted by: bazmewafa | 09/04/2014

સિંગારદાન ……શમોએલ અહમદ

સિંગારદાન ……શમોએલ અહમદ

દંગે મેં રંડિયાં ભી લૂટી ગઈં થીં
બૃજમોહન કો નસીમ જાન કા સિંગારદાન હાથ લગા થા૤ સિંગારદાન કા ફ્રેમ હાથીદાંત કા થા જિસમેં આદમકદ આઈના જડા હુઆ થા ઔર બ્રજમોહન કી લડક઼િયાં બારી – બારી સે શીશે મેં અપના અક્સ દેખા કરતી થીં૤ ફ્રેમ મેં જગહ જગહ તેલ, નાખૂન પૉલિશ ઔર લિપસ્ટિક કે ધબ્બે થે જિસસે ઉસકા રંગ મટમૈલા હો ગયા થા ઔર બ્રજમોહન હૈરાન થા કિ ઇન દિનોં ઉસકી બેટિયોં કે લચ્છન યે લચ્છન પહલે નહીં થે૤ પહલે ભી વે બાલકની મેં ખડી રહતી થીં લેકિન અન્દાજ યહ નહીં હોતા થા અબ તો છોટી ભી ઉસી તરહ પાઉડર થોપતી થી ઔર હોંઠોં પર ગાઢી લિપસ્ટિક જમા કર બાલકની મેં ઠઠા કરતી થી૤
આજ ભી તીનોં કી તીનોં બાલકની મેં ખડી આપસ મેં ઉસી તરહ ચુહલેં કર રહી થીં ઔર બૃજમોહન ચુપચાપ સડક઼ પર ખડા ઉનકે હાવ ભાવ દેખ રહા થા૤
યકાયક બડી ને એક ભરપૂર અંગડાઈ લી ઉસકે જોબન કા ઉભાર નુમાયાં હો ગયા૤ મંઝલી ને ઝાંક કર નીચે દેખા ઔર હાથ પીછે કરકે પીઠ ખુજાઈ૤ પાન કી દુકાન કે નિકટ ખડે એક યુવક ને મુસકુરા કર બાલકની કી તરફ દેખા તો છોટી ને મંઝલી કો કોહની સે ઠોકા દિયા ઔર ફિર તીનોં કી તીનોં હંસને લગીં ઔર બ્રજમોહન કા દિલ એક અનજાને ડર સે કાંપને લગા૤ આખિર વહી હુઆ જિસ બાત કા ડર થા યહ ડર બ્રજમોહન કે દિલ મેં ઉસી દિન ઘર કર ગયા થા જિસ દિન ઉસને નસીમ જાન કા સિંગારદાન લૂટા થા૤ જબ બલવાઈ રંડીપાડે મેં ઘુસે થે તો કોહરામ મચ ગયા થા૤ બૃજમોહન ઔર ઉસકે સાથી દનદનાતે હુએ નસીમજાન કે કોઠે પર ચઢ ગ઼યે થ૤ નસીમજાન ખૂબ ચીખી – ચિલ્લાઈ થી૤ બૃજમોહન જબ સિંગારદાન લેકર ઉતરને લગા થા ઉસકે પાંવ સે લિપટ કર ગિડગ઼િડાને લગી થી – ભૈયા, યહ પુશ્તૈની સિંગારદાન હૈ ઇસકો છોડ દો ભૈયા૤
લેકિન બૃજમોહન ને અપને પાંવ કો જોર કા ઝટકા દિયા થા૤ ચલ હટ રંડી ઔર વહ ચારોં ખાને ચિત્ત ગિરી થી૤ ઉસકી સાડી ક઼મર તક ઉઠ ગઈ થી૤ લેકિન ફિર ઉસને તુરન્ત હી ખુદ કો સંભાલા ઔર એક બાર ફિર બૃજમોહન સે લિપટ ગઈ થી – ભૈયા યહ મેરી નાની કી નિશાનૈ હૈ ભૈયા ઇસ બાર બૃજમોહન ને ઉસકી કમર પર જોર કી લાત મારી૤ નસીમજાન જમીન પર દોહરી હો ગઈ૤ ઉસકે બ્લાઉજ ક઼ે બટન ખુલ ગયે ઔર ૤ બૃજમોહન ને છુરા ચમકાયા – કાટ લૂંગા નસીમજાન સહમ ગઈ ઔર દોનોં હાથોં સે છાતિયોં કો ઢંકતી હુઈ કોને મેં દુબક ગઈ૤બૃજમોહન સિંગારદાન લિયે નીચે ઉતર ગયા૤
બૃજમોહન જબ સીઢિયાં ઉતર રહા થા યહ સોચ કર ઉસકો લિજ્જત મિલી કિ સિંગારદાન લૂટ કર ઉસને નસીમજાન કો ગોયા ઉસકી પુશ્તૈની સમ્પદા સે મહરૂમ કર દિયા હૈ૤ યકીનન યહ મૂરૂસી સિંગારદાન થા જિસમેં ઉસકી પરનાની અપના અક્સ દેખતી હોગી, ફિર નાની ઔર ઉસકી માં ભી ઇસી સિંગારદાન કે સામને બન – ઠન કર ગ્રાહકોં સે આંખેં લડાતી હોગી૤ બૃજમોહન યહ સોચ કર ખુશ હોને લગા કિ ભલે હી નસીમજાન ઇસસે અચ્છા સિંગારદાન ખરીદ લે લેકિન યહ પુશ્તૈની ચીજ તો અબ ઉસકો મિલને સે રહી૤ તબ એક પલ કે લિયે બૃજમોહન કો લગા કિ આહાજની ઔર લૂટમાર મેં લિપ્ત દૂસરે દંગાઈ ભી ભાવના કી ઇસી તરંગ સે ગુજર રહે હોંગે કિ એક સમુદાય કો ઉસકી વિવશતા સે જાન – માલ સે મરહૂમ દેં૤ ઠીક વૈસે હી જૈસે ષડયન્ત્ર મેં વહ પેશ હૈ૤
બૃજમોહન જબ ઘર પહુંચા તો ઉસકી પત્ની કો સિંગારદાન ભા ગયા૤ શીશા ઉસકો ધુંધલા માલૂમ હુઆ તો વહ ભીગે કપડે સે પૌંછને લગી૤ શીશે મેં જગહ – જગહ તેલ કે ગર્દ આલૂદ ધબ્બે થે૤ સાફ હોને પર શીશા ઝલઝલ કર ઉઠા ઔર બૃજમોહન કી પત્ની ખુશ હો ગયી૤ ઉસને ઘૂમ ઘૂમ કર અપને કો આઈને મેં દેખા૤ ફિર લડક઼િયાં ભી બારી – બારી સે અપના અક્સ દેખને લગીં૤
બૃજમોહન ને ભી સિંગારદાન મેં ઝાંકા તો ઉસે અપના અક્સ મુકમ્મલ ઔર આકર્ષક લગા૤ ઉસકો લગા સિંગારદાન મેં વાકઈ એક ખાસ બાત હૈ૤ ઉસકે જી મેં આયા કિ કુછ ઔર દેર અપને આપકો દેખે લેકિન યકાયક નસીમજાન બિલખતી નજર આઈ – ભૈયા સિંગારદાન છોડ દો ચલ હટ રંડી બૃજમોહન ને સિર કો ગુસ્સે મેં દો તીન ઝટકે દિયે ઔર સામને સે હટ ગયા૤
બૃજમોહન ને સિંગારદાન અપને બેડરૂમ મેં રખા૤ અબ કોઈ પુરાને સિંગારદાન કો પૂછતા નહીં થા૤ નયા સિંગારદાન જૈસે સબ કા મહબૂબ બન ગયા થા૤ ઘર કા હર વ્યક્તિ ખામખાં ભી આઈને કે સામને ખડા રહતા૤ બૃજમોહન અકસર સોચતા કિ રંડી કે સિંગારદાન મેં આખિર ક્યા ભેદ છિપા હૈ કિ દેખને વાલા આઈને સે ચિપક – સા જાતા હૈ? લડક઼િયાં જલ્દી હટને કા નામ નહીં લેતી હૈં ઔર પત્ની ભી રહ રહ કર ખુદ કો હર કોણ સે ઘૂરતી રહતી હૈ યહાં તક કિ ખુદ વહ ભી લેકિન ઉસકે લિયે દેર તક આઈને કા સામના કરના મુશ્કિલ હોતા તુરન્ત હી નસીમજાન રોને લગતી થી ઔર બૃજમોહન કે દિલો – દિમાગ પર ધુઆં સા છાને લગતા થા૤
બૃજમોહન ને મહસૂસ કિયા કિ ધીરે – ધીરે ઘર મેં સબકે રંગ – ઢંગ બદલને લગે હૈં૤ પત્ની અબ કૂલ્હે મટકા કર ચલતી થી ઔર દાંતોં મેં મિસ્સી ભી લગાતી થી૤ લડક઼િયાં પાંવ મેં પાયલ ભી બાંધને લગી થીં ઔર નિત નએ ઢંગ સે બનાવ – સિંગાર મેં લગી રહતીં૤ ટીકા, લિપસ્ટિક ઔર કાજલ કે સાથ વહ ગાલોં પર તિલ ભી બનાતીં૤ ઘર મેં એક પાનદાન ભી થા ગયા થા ઔર હર શામ ફૂલ ઔર ગજરે ભી આને લગે થે૤ બૃજમોહન કી પત્ની શામ સે હી પાનદાન ખોલકર બૈઠ જાતી૤ છાલિયાં કુતરતી ઔર સબકે સંગ ઠિઠોલિયાં કરતી ઔર બૃજમોહન તમાશાઈ બના સબ કુછ દેખતા રહતા૤ ઉસકો હૈરત થી કિ ઉસકી જુબાન ક્યોં બન્દ હો ગઈ હૈ વહ કુછ બોલતા ક્યોં નહીં ? ઉન્હેં ફટકારતા ક્યોં નહીં?
એક દિન બૃજમોહન અપને કમરે મેં મૌજૂદ થા કિ બડી સિંગારદાન કે સામને આકર ખડી હો ગઈ૤ કુછ દેર ઉસને અપને આપકો દાએં – બાએં દેખા ઔર ચોલી કે બન્દ ઢીલે કરને લગી૤ ફિર બાયાં બાજૂ ઊપર ઉઠાયા ઔર દૂસરે હાથ કી ઉંગલિયોં સે બગલોં કો છૂકર દેખા ફિર સિંગારદાન કી દરાજ સે લોશન નિકાલ કર મલને લગી૤ બૃજમોહન માનો સકતે મેં થા૤ વહ ચુપચાપ બેટી કી કરતૂત દેખ રહા થા૤ ઇતને મેં મંઝલી ભી આ ગઈ ઔર ઉસકે પીછે – પીછે છોટી ભી૤ દીદી! લોશન મુઝે ભી દો ક્યા કરેગી? બડી ઌતરાઈ૤ દીદી! યહ બાથરૂમ મેં લગાએગી૤ ચલ હટ! મંઝલી ને છોટી કે ગાલોં મેં ચુટકી લી ઔર તીનોં કી તીનોં હંસને લગીં૤
બૃજ મોહાન કા દિલ આશંકા સે ધડક઼ને લગા૤ ઇન લડક઼િયોં કે તો સિંગાર હી બદલને લગે હૈં૤ ઇનકો કમરે મેં અપને બાપ કી ઉપસ્થિતિ કા ભી ધ્યાન નહીં હૈ૤ તબ બૃજમોહન અપની જગહ સે હટકર ઇસ તરહ ખડા હો ગયા કિ ઉસકા અક્સ સિંગારદાન મેં દિખન લગો૤ લેકિન લડક઼િયોં કે રવૈય્યે મેં કોઈ ફર્ક નહીં આયા૤ બડી ઉસી તરહ લોશન મલને મેં વ્યસ્ત રહી ઔર દોનોં અગલ બગલ ખડી મટકતી રહીં૤
બૃજમોહન કો લગા અબ ઘર મેં ઉસકા વજૂદ નહીં હૈ૤ તબ અચાનક નસીમજાન શીશે મેં મુસ્કુરાઈ૤ ઘર મેં અબ મેરા વજૂદ હૈ૤ ઔર બૃજમોહન હૈરાન રહ ગયા૤ ઉસકો લગા વાકઇ નસીમજાન શીશે મેં બન્દ હોકર ચલી આઈ હૈ ઔર એક દિન નિકલેગી ઔર ઘર કે ચપ્પે – ચપ્પે પર ફૈલ જાયેગી૤
બૃજમોહન ને કમરે સે નિકલના ચાહા લેકિન ઉસકે પાંવ માનો જમીન મેં ગડ ગ઼યે થે૤ વહ અપની જગહ સે હિલ નહીં સકા વહ ખામોશ સિંગારદાન કો તાકતા રહા ઔર લડક઼િયાં હંસતી રહીં૤ સહસા બૃજમોહન કો મહસૂસ હુઆ ેક ઇસ તરહ ઠટ્ઠા કરતી લડક઼િયોં કે દરમ્યાન કમરે ઇસ વક્ત ઇનકા બાપ નહીં એક બૃજમોહન કો અબ સિંગારદાન સે ખૌફ માલૂમ હોને લગા ઔર નસીમજાન અબ શીશે મેં હંસને લગી૤ બડી ચૂડિયાં ખનકાતી તો વહ હંસતી૤ છોટી પાયલ બજાતી તો વહ હંસતી બૃજમોહન કો અબ આજ ભી જબ વે બાલકની મેં ખડી હંસ રહી થીં તો વહ તામાશાઈ બના સબ કુછ દેખ રહા થા ઔર ઉસકા દિલ કિસી અનજાને ડર સે ધડક઼ રહા થા૤
બૃજમોહન ને મહસૂસ કિયા કિ રાહગીર ભી રુક – રુક કર બાલકની કી તરફ દેખને લગે હૈં૤ યકાયક પાન કી દુકાન કે નિકટ ખડે એક નવયુવક ને ઇશારા કિયા૤ જવાબ મેં લડક઼િયોં ને ભી ઇશારે કિયે તો યુવક મુસ્કુરાને લગા૤
બૃજમોહન કે મન મેં આયા કિ યુવક કા નામ પૂછે૤ વહ દુકાન કી ઓર બઢા, લેકિન નજદીક પહુંચ કર ચુપ હો ગયા૤ સહસા ઉસે મહસૂસ હુઆ કિ યુવક મેં વહ ઉસી તરહ દિલચસ્પી લે રહા હૈ જિસ તરહ લડક઼િયાં લે રહી હૈં૤ તબ યહ સોચ કર હૈરત હુઈ કિ વહ ઉસકા નામ ક્યોં પૂછના ચાહ રહા હૈ? આખિર ઉસકે ઇરાદે ક્યા હૈં? ક્યા વહ ઉસકો અપની લડક઼િયોં કે બીચ લે જાયેગા? બૃજમોહન કે હોંઠોં પર પલ ભર કે લિયે એક રહસ્યમયી મુસ્કાન રૈંગ ગયી૤ ઉસને પાન કા બીડા કલ્લે મેં દબાયા ઔર જેબ સે કંઘી નિકાલ કર દુકાન કે શીશે મેં બાલ સોંટને લગા૤ ઇસ તરહ બાલોં મેં કંઘી કરતે હુએ ઉસકો એક તરહ કી રાહત કા અહસાસ હુઆ૤ ઉસને એક બાર કનખિયોં સે યુવક કો દેખા૤ વહ એક રિક્શા વાલે સે આહિસ્તા – આહિસ્તા બાતેં કર રહા થા ઔર બીચ – બીચ મેં બાલકની કી તરફ ભી દેખ રહા થા૤ જેબ મેં કંઘી રખતે હુએ બૃજમોહન ને મહસૂસ કિયા કિ વાકઈ ઉસકી યુવક મેં કિસી હદ તક દિલચસ્પી જરૂર હૈ યાની ખુદ ઉસકે સંસ્કાર ભી ઉંહ સંસ્કાર – વંસ્કાર સે ક્યા હોતા હૈ? યહ ઉસકા કૈસા સંસ્કાર થા કિ ઉસને એક રંડી કો લૂટા એક રંડી કોકિસ તરહ રોતી થી ભૈયા ભૈયા મેરે ઔર ફિર બૃજમોહન કે કાનોં મેં નસીમજાન કે રોને – બિલખને કી આવાજેં ગ઼ૂંજને લગીં બૃજમોહન ને ગુસ્સે મેં દો તીન ઝટકે સિર કો દિયે૤ એક નજર બાલકની કી તરફ દેખા, પાન કે પૈસે અદા કિયે ઔર સડક઼ પાર કર ઘર મેં દાખિલ હુઆ૤
અપને કમરે મેં આકર વહ સિંગારદાન કે સામને ખડા હો ગયા૤ ઉસકો અપના રંગ રૂપ બદલા હુઆ નજ઼ર આયા૤ ચેહરે પર જગહ – જગહ ઝાંઇયાં પડ ગ઼ઈં થીં ઔર આંખોં મેં કાસની રંગ ઘુલા હુઆ થા૤ એક બાર ઉસને ધોતી કી ગાંઠ ખોલ કર બાંધી ઔર ચેહરે કી ઝાંઇયાેં પર હાથ ફેરને લગા૤ ઉસકે જી મેં આયા કિ આંખોં મેં સુરમા લગાયે ઔર ગલે મેં લાલ રૂમાલ બાંધ લે કુછ દેર તક વહ અપને આપકો ઇસી તરહ ઘૂરતા રહા૤ ફિર ઉસકી પત્ની ભી આ ગઈ૤ સિંગારદાન કે સામને વહ ખડી હુઈ તો ઉસકા આંચલ ઢલક ગયા૤ વહ બડી અદા સે મુસ્કુરાઈ ઔર આંખોં કે ઇશારે સે ઉસને બૃજમોહન કો ચોલી કે બન્દ લગાને કે લિએ કહા૤
બૃજમોહન ને એક બાર શીશે કી તરફ દેખા૤ અંગિયા મેં ફંસી હુઈ છાતિયોં કા બિમ્બ ઉસે સુહાવના લગા૤ બન્દ લગાતે હુએ ઉસકે હાથ છાતિયોં કી ઓર રેંગ ગયે૤ ઉઈ દઇયા બૃજમોહન કી પત્ની બલ ખા ગઈ ઔર બૃજમોહન કો અજીબ કૈફિયત હો ગયી ઉસને છાતિયોં કો જોર સે દબા દિયા૤ હાય રાજા ઉસકી પત્ની કસમસાઈ ઔર બૃજમોહન કી રગોં મેં રક્તચાપ બઢ ગ઼યા૤ ઉસને એક ઝટકે મેં અંગિયા નોંચ કર ફેંક દી ઔર ઉસકો પલંગ પર ખીંચ લિયા૤ વહ ઉસસે લિપટી હુઈ પલંગ પર ગિરી ઔર હંસને લગી૤
બૃજમોહન ને એક નજર શીશે કી તરફ દેખા૤ પત્ની કે નંગે બદન કા અક્સ દેખકર ઉસકી રગોં મેં શોલા સા ભડક઼ ઉઠા ઉસને યકાયક ખુદ કો એકદમ નિર્વસ્ત્ર કર દિયા તબ બૃજમોહન કી પત્ની ઉસકે કાનોં મેં ધીરે સે ફુસફુસાઈ – હાય રાજા લૂટ લો ભરતપૂર….. બૃજમોહન ને અપની પત્ની કે મુંહ સે કભી ઉઈ દઇયા ઔર હાય રાજા જૈસે શબ્દ નહીં સુને થે૤ ઉસે લગા યે શબ્દ નહીં સારંગી કે સુર હૈં જો નસીમજાન કે કોઠે પર ગૂંજ રહે હૈં ઔર તબ૤
ઔર તબ ફિજા કાસની હો ગયી થી૤ શીશા ધુંધલા ગયા થા ઔર સારંગી કે સુર ગૂંજને લગે થે… બૃજમોહન બિસ્તર સે ઉઠા, સિંગારદાન કી દરાજ સે સુરમેદાની નિકાલી, આંખોં મેં સુરમા લગાયા, કલાઈ પર ગજરા લપેટા ઔર ગલે મેં લાલ રૂમાલ બાંધ કર નીચે ઉતર ગયા ઔર સીઢિયોં કે નીચે દીવાલ સે લગ કર બીડી ક઼ે લમ્બે – લમ્બે કશ લેને લગા૤

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: