Posted by: bazmewafa | 01/15/2014

દંગોં કી નૈતિક જિમ્મેદારી સે ભાગ નહીં સકતે મોદી…એલ.એસ. હરદેનિયા

દંગોં કી નૈતિક જિમ્મેદારી સે ભાગ નહીં સકતે મોદી…એલ.એસ. હરદેનિયા

 

શૈતાન ધર્મ ગ્રંથોં કી બાત કર રહા હૈ

નરેન્દ્રમોદી કે ઇસ બયાન કે બાદ કિ ઉન્હેં ગુજરાત કે દંગોં ને ઉનકી આત્મા કો ઝકઝોરદિયા થા ઉન્હોંને યહ ભી કહા કિ ઉનકે ઊપર હત્યાઓં કા જો દોષ લગા થા ઉસસેવે અંદર સે ચકનાચૂર હો ગએ થે ઇસ સંદર્ભ મેં વહ પ્રાચીન કહાવત, ” શૈતાનધર્મ ગ્રંથોં કી બાત કર રહા હૈયાદ આ રહી હૈ મોદી ને ગ્યારહ સાલ કે બાદઆત્મિક દુ:ખ કી બાત ઉસ સમય કહી જબ ગુજરાત કી એક નિચલી અદાલત ને ઉન્હેંગુજરાત કે દંગોં કે સંદર્ભ મેં દોષમુક્ત ઘોષિત કિયા અદાલત કી નજર મેંકાનૂન કી બારીકિયોં કે ચલતે વે ભલે હી દોષમુક્ત પાએ ગએ હોં, પરન્તુસંવૈધાનિક ઔર નૈતિક માપદંડોં કે અનુસાર ઉન્હેં કિસી પ્રકાર સે દોષમુક્તનહીં માના જા સકતા હૈ જિસ સમય ગુજરાત મેં દંગે હુએ થે નરેન્દ્ર મોદીમુખ્યમંત્રી થે ઉનકે બારે મેં યહ કહા જાતા હૈ કિ વે એક સખ્ત રાજનીતિક નેતાહૈં ઉનકે મુખ્યમંત્રી કે પદ પર રહતે હુએ દંગે હુએ વહ અપને આપ મેં ઉન્હેંદોષી કરાર દેતા હૈ જબ દંગે હુએ થે, મોદી ને યહ કહા થા કિ યહ ક્રિયા કીપ્રતિક્રિયા હૈ ઉસ દૌરાન મોદી સમેત અનેક ભાજપા નેતા યહ કહતે થે કિ યદિગોધરા સ્ટેશન પર 56 લોગોં કી મૌત આગજની સે નહીં હોતી તો ગુજરાત કે અન્યસ્થઆનોં પર દંગે નહીં હોતે ક્યા યહ બાત કિસી સે છિપી હૈ કિ ગોધરા કી ઘટનાકે બાદ ગુજરાત કી સરકાર ને એક ભી પ્રતિબંધાત્મક કદમ નહીં ઉઠાયા થા ઇસકેઠીક વિપરીત ઐસે કદમ ઉઠાએ ગએ જિનસે સામ્પ્રદાયિક હિંસા ને વીભત્સ રૂપ લેલિયા ઇસ તરહ કી આપત્તિજનક ગતિવિધિયોં મેં શાસન કા વહ નિર્ણય શામિલ થાજિસકે અનુસાર જલી હુઈ લાશોં કો ખુલે રૂપ સે અહમદાબાદ લે જાયા ગયા ઉનકાસાર્વજનિક રૂપ સે પોસ્ટમાર્ટમ કિયા ગયા કિસી ભી ઇંસાન કી મૃત્યુ કે બાદશીઘ્ર સે શીઘ્ર હી ઉસકી અંતિમ ક્રિયા કી જાતી હૈ ઔર અંતિમ ક્રિયા કરને કાઅધિકાર મૃત વ્યક્તિ કે પરિવાર કા હોતા હૈ ઇસ તરહ કી માન્યતા સભી ધર્મોંમેં હૈ લાશોં કો આનન-ફાનન સંબંધિત રિશ્તેદારોં કો નહીં સૌંપના ઔર ઉનકાસાર્વજનિક પ્રદર્શન ક્યા અપને આપ મેં અપરાધ નહીં હૈ? ક્યા ઇસ અપરાધ કે લિએમુખ્યમંત્રી કો ઉત્તરદાયી નહીં માના જાના ચાહિએ? ફિર ગોધરા કી જઘન્ય ઘટનાકે બાદ હર સંભવ ઐસે કદમ નહીં ઉઠાએ જાના ચાહિએ થે જિસસે હિંસક ઘટનાઓં પરનિયંત્રણ પાયા જા સકે? ક્યા ગોધરા કે બાદ તુરંત સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોં મેંકર્ફ્યૂ નહીં લગાના ચાહિએ થા ઔર ઐસે આદેશ જારી કિએ જાના થા કિ જો ભીકર્ફ્યૂ  કા ઉલ્લંઘન કરેગા ઉસે દેખતે હી ગોલી મારી જાએગી? ઐસા નહીં નહીંકિયા ગયા જિન અધિકારિયોં ને ઐસે કદમ નહીં ઉઠાએ ઔર હજારોં દંગાઈયોં કોખુલેઆમ સ૜કોં પર ઘૂમને દિયા ગયા ક્યા સરકાર કે પ્રમુખ હોને કે નાતે ઇસપ્રશાસનિક ચૂક કે લિએ મોદી કો દોષી નહીં માના જાના ચાહિએ? ક્યા મોદી નેમુખ્યમંત્રી કી હૈસિયત સે એક ભી ઐસે અધિકારી કો દંડિત કિયા જિસને હિંસા પરનિયંત્રણ પાને કે લિએ આવશ્યક પ્રશાસનિક કદમ નહીં ઉઠાએ? ઇસકે વિપરીત ઐસેઅનેક ઉદાહરણ હૈં, જિનમેં મોદી ને ઐસે અધિકારિયોં કો દંડિત કિયા થાજિન્હોંને અપને-અપને ક્ષેત્રોં મેં હિંસા પર નિયંત્રણ પાને કા પ્રયાસ કિયાથા સાધારણત: જિસ જિલે મેં સામ્પ્રદાયિક હિંસા ભડકતી હૈ ઔર જિસ પર શીઘ્રનિયંત્રણ નહીં હો પાતા હૈ ઉસ જિલે કે કલેક્ટર ઔર પુલિસ અધીક્ષક કો તુરંત ઉસ જિલે સે હટા દિયા જાતા હૈ મુઝે યાદ હૈ કિ જબ ઇંદૌર મેં દંગા હુઆ થા ઉસસમય તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી મોતીલાલ વોરા ને વહાં કે કલેક્ટર ઔર પુલિસ અધીક્ષક કો તુરંત હટા દિયા થા ઇસી તરહ જબ ભોપાલ મેં દંગા હુઆ થા, ઉસ સમય ભાજપા નેતા સુંદરલાલ પટવા મુખ્યમંત્રી થે ઉન્હોંને ભી ભોપાલ કે કલેક્ટર ઔરપુલિસ અધીક્ષક કો તુરંત હટા દિયા થા યાદ નહીં પડતા કિ ઐસા કોઈ ભી કદમ મોદી ને ઉઠાયા થા ક્યા ઇસ ભૂલ કે લિએ મોદી કો દોષી કરાર નહીં માના જાનાચાહિએ?

ગુજરાત કે દંગે ઇતને ગંભીર થે કિ પ્રભાવિત ક્ષેત્રોં કે અધિકારિયોં કે સાથ સ્વયં મોદી કો ભી મુખ્યમંત્રી કે પદ સે હટા દેના ચાહિએથા જબ 1992 મેં બંબઈ મેં દંગે હુએ થે ઉસ સમય સુધાકર નાઈક મુખ્યમંત્રી થેકાંગ્રેસ કે નેતૃત્વ ને નાઈક કો હટાકર શરદ પવાર કો મુખ્યમંત્રી બનાયા થાભાજપા કે નેતૃત્વ ને ઐસા નહીં કિયા યદ્યપિ અબ યે તથ્ય સામને આએ હૈં કિતત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી અટલ બિહારી વાજપેયી કી રાય થી કિ નરેન્દ્ર મોદી કોત્યાગપત્ર દેને કે લિએ કહા જાએ પરન્તુ લાલકૃષ્ણ આડવાની ઇસકા વિરોધ કર રહેથે વાજપેયી મોદી કા ઇસ્તીફા ચાહતે થે યહ બાત પ્રધાનમંત્રી સે સંબંધિત એકસીરિયલ મેં અભી હાલ મેં બતાઈ ગઈ હૈ ઇસ્તીફે કી બાત કો સહી બતાયા હૈ .સુધીન્દ્ર કુલકર્ણી ને જો વાજપેયી કે કાફી નજદીક રહે ઇસલિએ યહ કહા જા સકતાહૈ કિ વહ ભાજપા જો છોટે-છોટે મુદ્દોં કો લેકર કેન્દ્રીય મંત્રિયોં કાઇસ્તીફા માંગતી હૈ, ઉસે કમ સે કમ મોદી કો હટાકર ઉન્હેં પ્રતીકાત્મક રૂપ સેદંડિત કરના થા પરન્તુ ઇસ મામલે મેં વાજપેયી કી નહીં ચલી  વૈસે જિસ અદાલતકે નિર્ણય સે મોદી ગદગદ હૈં વહ સબસે નિચલી અદાલત હૈ ઇસલિએ અભી તો મામલા ઔરઊંચી અદાલતોં મેં જાએગા અદાલત ને ભી જો તથ્ય ઉસકે સામને થે ઉન પર એક તરફાહી વિચાર કિયા હૈ અદાલત ને વરિષ્ઠ અધિવક્તા રાજૂ રામચન્દ્રન કી ટિપ્પણી પરધ્યાન નહીં દિયા જિન્હોંને યહ રાય દી કિ ઐસે બહુત સે પ્રમાણ હૈં જિનકે આધાર પર મોદી કે વિરુધ્દ કાર્રવાઈ કી જા સકતી હૈ રાજૂ રામચન્દ્રન કો વિશેષ જાંચ ટીમ કે સાથ સહયોગ કરને કે લિએ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય ને નિયુક્ત કિયા થાજાંચ ટીમ ને ભી રાજૂ રામચન્દ્રન કી રાય કી પૂરી તરહ ઉપેક્ષા કી થી ઇસીઆધાર પર અદાલત ને મોદી કો નિર્દોષ ઘોષિત કિયા હૈ

અદાલત કી રાય કુછ ભીહો પરન્તુ જન-માનસ ઉસ રાય કો સ્વીકાર નહીં કરેગા યહ બાત જગજાહિર હૈ કિમોદી કે વિરુધ્દ એક નહીં સૈકડો ઐસે સબૂત હૈં જિનસે યહ સિધ્દ કિયા જા સકતાહૈ કિ દંગોં કો ભડકને ઔર દંગાઇયોં કો સંરક્ષણ દેને મેં મોદી કા ન સિર્ફ હાથ થા વરન્ વે ઉન્હેં પ્રોત્સાહિત ભી કર રહે થે

http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/4220/

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: