Posted by: bazmewafa | 09/20/2013

દુશ્મન સે યારી…-રામ પુનિયાની

દુશ્મન સે યારી…-રામ પુનિયાની

 ક્યા અલ્પસંખ્યકોં કો મોદી એન્ડ કંપની કે જાલ મેં ફંસના ચાહિએ?

રામ પુનિયાની, લેખક આઈ.આઈ.ટી. મુમ્બઈ મેં પઢ઼ાતે થે ઔર સન્ 2007 કે નેશનલ કમ્યૂનલ હાર્મોની એવાર્ડ સે સમ્માનિત હૈં.

હમેં યહ સમઝના હોગા કિ ભાજપા સ્વતન્ત્ર નહીં હૈ. વહ આરએસએસ કે અધીન કામ કરતી હૈ ઔર સંઘ કે સ્વયંસેવક, ભાજપા કા સંચાલન કરતે હૈં.

સન્ 2002 કે કત્લેઆમ કે બાદ, ભારત, ઔર વિશેષકર ગુજરાત કી રાજનીતિ મેં એક નએ સિતારે કા ઉદય હુઆ-નરેન્દ્ર મોદી કા. ઉનકે પ્રચાર તન્ત્ર કે અથક પ્રયાસોં સે ઉનકી છવિ એક ઐસે નેતા કી બના દી ગયી જો આર્થિક વિકાસ કા પુરોધા હૈ, જિસે ભ્રષ્ટાચાર છૂ તક નહીં ગયા હૈ ઔર જો કડ઼ે કદમ ઉઠાને સે ડરતા નહીં હૈ.

સમાજ કે એક બડ઼ે હિસ્સે ને ઇસ પ્રચાર કો આંખ મૂંદકર નિગલ લિયા હૈ. મોદી ને ભાજપા કે અન્દર ભી દાદાગિરી કર, સ્વયં કો સન્ 2014 કે ચુનાવ કે લિયે ગઠિત ચુનાવ અભિયાન સમિતિ કા અધ્યક્ષ ઘોષિત કરવા લિયા ઔર અબ વે ઇશારોં હી ઇશારોં મેં યહ કહ રહે હૈં કિ વે ભાજપા-એનડીએ કે પ્રધાનમન્ત્રી પદ કે ઉમ્મીદવાર હૈં. ઇસી સિલસિલે મેં વે મુસલમાનોં કો અપની ઓર આકર્ષિત કરને કે લિયે સમ્મેલનોં કા આયોજન કર રહે હૈં. વે ભાજપા કે નેતાઓં કો ભી યહ સલાહ દે રહે હૈં કિ વે અલ્પસંખ્યકોં કો સ્વયં કો જોડ઼ેં.

ઇસી સિલસિલે મેં, અહમદાબાદ મેં વિભિન્ન સમુદાયોં કે લગભગ 200 સામાજિક કાર્યકર્તાઓં ઔર વિદ્વાનોં કા સમ્મેલન, હાલ (જૂન 2013) મેં આયોજિત કિયા ગયા. પ્રતિભાગિયોં મેં સે 30 મુસલમાન થે. કઈ મુસ્લિમ નેતાઓં, કાર્યકર્તાઓં ઔર વિદ્વાનોં ને આયોજકોં દ્વારા બહુત જોર દિયે જાને પર ભી, સમ્મેલન મેં હિસ્સા લેને સે ઇંકાર કર દિયા. ઉનકા તર્ક થા કિ મુસલમાન નેતાઓં કો અપને સમ્મેલન મેં બુલાકર, મોદી અપની સાખ બઢ઼ાના ચાહતે હૈં. પરન્તુ કિસી ભી સમુદાય યા સમૂહ કે સભી લોગોં કે વિચાર એક સે નહીં હોતે. કુછ મુસ્લિમ નેતાઓં ને સમ્મેલન મેં ભાગ લેના સ્વીકાર કર લિયા. ઉનમેં સે એક, સૈયદ જફર મહમૂદ ને સમ્મેલન મેં એક વિસ્તૃત પ્રસ્તુતિકરણ દિયા. સમ્મેલન સે પહલે મહમૂદ સે પૂછા ગયા કિ મોદી કી નીતિયોં કે કટુ આલોચક હોને કે બાવજૂદ, વે બૈઠક મેં હિસ્સા ક્યોંકિ લે રહે હૈં. ઇસ પર ઉનકા ઉત્તર થા કિ ઉનસે યહ પ્રશ્ન તબ પૂછા જાયે જબ વે બૈઠક મેં અપની બાત રખ ચુકેં. મહમૂદ, સચ્ચર સમિતિ મેં વિશેષ કર્તવ્યસ્થ અધિકારી થે ઔર વર્તમાન મેં જ઼કાત ફાઉંડેશન ઑફ ઇંડિયાકે અધ્યક્ષ હૈં.

શાયદ ઉન્હોંને સમ્મેલન મેં ભાગીદારી કરના ઇસલિયે ઉચિત સમઝા હોગા ક્યોંકિ ઇસસે ઉન્હેં અપને સમુદાય કી બદહાલી સે મોદી કો પરિચિત કરવાને કા મૌકા મિલતા ઔર વે મુસલમાનોં કી સમસ્યાઓં કો સામને લા પાતે. મહમૂદ ને અપને પ્રસ્તુતિકરણ મેં મુસ્લિમ સમુદાય કી વર્તમાન હાલત પર વિસ્તાર સે પ્રકાશ ડાલા ઔર ભાજપા કી ઉસકી નીતિયોં કે આધાર પર કડ઼ી આલોચના કી. ઉનકા પ્રસ્તુતિકરણ શોધપૂર્ણ થા. ઉન્હોંને ભાજપા કો યહ સલાહ ભી દી કિ આને વાલે સમય મેં ઉસે ક્યા કરના ચાહિયે. ઉનકે પ્રસ્તુતિકરણ કા સાર-સંક્ષેપ યહ થા કિ ભાજપા, વિચારધારાત્મક સ્તર પર હી મુસ્લિમ-વિરોધી હૈ. મહમૂદ ને કેવલ દેશ કે વંચિત મુસલમાનોં કે લિયે ન્યાય ઔર સંવૈધાનિક અધિકારોં કી માંગ હી નહીં કી; ઉન્હોંને ભાજપા કી અધિકૃત વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ સામગ્રી કે આધાર પર યહ દર્શાયા કિ ભાજપા, મુસલમાનોં સે કિસ હદ તક નફરત કરતી હૈ. જૈસે, ઉન્હોંને કહા કિ ભાજપા કી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ એક લેખ, જિસકા શીર્ષક હૈ, ‘‘હિન્દુત્વ: મહાન રાષ્ટ્રીયતાવાદી વિચારધારા’’, મુસલમાનોં કે પ્રતિ નફરત ઔર ઉનકે બારે મેં ભડ઼કાઊ બાતોં સે ભરપૂર હૈં. એક અન્ય લેખ, જિસકા શીર્ષક હૈ ‘‘ગિવ અસ થીસ ડે અવર સેંસ ઑફ મિશનવ જિસે એમવ્હી કામથ ને લિખા હૈ, મેં મુસલમાનોં સે આહ્વાન કિયા ગયા હૈ કિ વે હિન્દૂ નામ રખેં ઔર મુસ્લિમ મહિલાઓં કો કહા ગયા હૈ કિ વે મંગલસૂત્ર પહનેં.જિસ તીસરે લેખ સે ઉન્હોંને ઉદ્ધૃણ પ્રસ્તુત કિયે ઉસકા શીર્ષક હૈ ‘‘સેમિટિક મોનો થિએજમ’’ (યહૂદી એકેશ્વરવાદ). ઇસ લેખ મેં મુસલમાનોં ઔર ઇસ્લામ કો પૂરી દુનિયા કે લિયે સમસ્યા બતાયા ગયા હૈ. લેખ કહતા હૈ, ‘‘હમ સબકો યહ સમઝના હોગા કિ પરંપરાવાદી ઔર પરિવર્તન-વિરોધી ઇસ્લામિક સમાજ, ભારત કે લિયે એક બડ઼ી સમસ્યા હૈ. ઇસ્લામ કે ઇસ ચરિત્ર કો સમાપ્ત કર સમાવેશી હિન્દુત્વ કી સ્થાપના કી જાની આવશ્યક હૈ.’’

યહાં તક તો સબ ઠીક હૈ. યે સારી બાતેં સહી હૈં ઔર બિના કિસી શક-શુબ્હે કે મુસ્લિમ-વિરોધી હૈં. મુસ્લિમ સમુદાય કી હાલત કા બયાન કરતે હુયે મહમૂદ ને યહ માંગ કી કિ ઉનકી બેહતરી કે લિયે નઈ યોજનાએં લાગૂ કી જાયેં ઔર પ્રભાવી કદમ ઉઠાયે જાયેં. ઉન્હોંને મોદી સે માંગ કી કિ સચ્ચર સમિતિ કી રપટ કો લાગૂ કિયા જાયે. ગુજરાત ઉન ચંદ રાજ્યોં મેં સે એક હૈ જો મુસ્લિમ વિદ્યાર્થિયોં કો વજીફા દેને કે લિયે કેન્દ્ર દ્વારા ઉપલબધ કરવાઈ ગયી ધનરાશિ કો ઉપયોગ કિયે બિના વાપસ લૌટાતા આ રહા હૈ. યહાં યહ ભી બતાતે ચલેં કિ એક અન્ય ભાજપા મુખ્યમન્ત્રી ને ભી યહ ઘોષણા કી હૈ કિ વે સચ્ચર સમિતિ કી સિફારિશોં કો લાગૂ નહીં કરેંગે. મહમૂદ ને અહમદાબાદ મેં મુસ્લિમ સમુદાય કે બુરે હાલ કા ભી વર્ણન કિયા.

હમ સબકો યહ સહર્ષ સ્વીકાર હૈ કિ મહમૂદ ને જો-જો બાતેં કહીં, વે અક્ષરશઃ સહી હૈં. પરન્તુ અસલી મુદ્દા કુછ ઓર હૈ. જો કુછ ઉન્હોંને કહા, વહ કોઈ નઈ જાનકારી નહીં હૈ. કઈ સામાજિક કાર્યકર્તા ઔર લેખક ગલા ફાડ઼-ફાડ઼ કર ચિલ્લા રહે હૈં કિ ગુજરાત મેં મુસલમાનોં કી હાલત દિન- પ્રતિદિન બદતર હોતી જા રહી હૈ. મુસ્લિમ અપને મોહલ્લોં મેં સિમટ ગયે હૈં, ઉન્હેં બૈંકિંગ વ શૈક્ષણિક સુવિધાએં ઉપલબ્ધ નહીં હૈં ઔર વે સમાજ કી મુખ્યધારા સે કટ ગયે હૈં-યે સભી બાતેં કઈ બાર, અલગ-અલગ મંચોં સે કહી જા ચુકી હૈં. ઇસ વિષય પર કઈ રપટેં, લેખ ઔર કિતાબેં ઉપલબ્ધ હૈં. સમાજ ઔર રાજનીતિક નેતા ઉન પર ધ્યાન નહીં દે રહે હૈં, યહ એક અલગ મુદ્દા હૈ. મોદી ઇન સબ તથ્યોં સે અચ્છી તરહ સે વાકિફ હૈં. ઉનકે સદ્ભાવના ઉપવાસ સે યહ સ્પષ્ટ હો ગયા હૈ કિ ઉન્હેં ભારત કી વિવિધતા સ્વીકાર્ય નહીં હૈ. જહાં ઉન્હોંને અન્ય લોગોં દ્વારા ભેંટ કી ગયી રંગ બિરંગી ટોપિયોં કો પહન લિયા વહીં એક મુસ્લિમ મૌલવી દ્વારા દી ગયી ટોપી કો પહનને સે ઇંકાર કર દિયા. વે મુસલમાનોં કે સાથ ભેદભાવ કરતે હૈં, યહ સારા દેશ જાનતા હૈ.

યહ દાવા કિયા જાતા હૈ કિ ગુજરાત કે મુસલમાન, દેશ કે અન્ય રાજ્યોં કે મુસલમાનોં સે બેહતર સ્થિતિ મેં હૈં. તથ્ય યહ હૈ કિ ગુજરાત કે મુસલમાનોં કા જીવન સ્તર હમેશા સે ભારત કે અન્ય હિસ્સોં મેં રહને વાલે મુસલમાનોં સે અચ્છા રહા હૈ, પરન્તુ યહાઁ મુદ્દા યહ હૈ કિ મોદી કી તાકત બઢ઼ને કે સાથ-સાથ, મુસલમાનોં, ઔર કુછ હદ તક ઈસાઈયોં, કી હાલત મેં ગિરાવટ આઈ હૈ.

ગુજરાત કે મુસલમાન પિછલે બારહ સાલોં મેં મોદી કો અચ્છી તરહ સે પહચાન ગયે હૈં. વે મોદી કી ફાસીવાદી ઔર સામ્પ્રદાયિક નીતિયોં સે પરિચિત હૈં. મોદી ને મુસલમાનોં કે ખિલાફ સન્ 2002 કે કત્લેઆમ કા નેતૃત્વ કિયા થા. તબ ફિર, મોદી કો વે બાતેં બતાકર, જો વે પહલે સે જાનતે હૈં, ઔર મુસલમાનોં કો વહ બતાકર, જો વે ભોગ રહે હૈં, મહમૂદ આખિર ક્યા હાસિલ કરના ચાહતે હૈં. ઐસા બતાયા જા રહા હૈ કિ મોદી ને મહમૂદ કો આશ્વાસન દિયા કિ વે ઉનકે દ્વારા ઉઠાયે ગયે મુદ્દોં પર વિચાર કરેંગે. પરન્તુ સાથ હી, મહમૂદ કે ભાષણ કો બ્લેક આઉટ કર દિયા ગયા. ઇસકે વિપરીત, મુસ્લિમ નેતૃત્વ કે એક તબકે કી સ્વીકાર્યતા હાસિલ કરને કે અપને પ્રયાસ મેં મોદી સફલ રહે. ગુજરાત કે જાનેમાને માનવાધિકાર કાર્યકર્તા ડા. બંદૂકવાલા, જો કિ ગુજરાત કે કત્લેઆમ કે સ્વયં ભી શિકાર રહે હૈં, કહતે હૈં, ‘‘ઇસ સમય મોદી કો કેવલ પ્રધાનમન્ત્રી કી કુર્સી દિખ રહી હૈ ઔર મુસલમાનોં કે કડ઼ે વિરોધ કે ચલતે, ઉનકે લિયે ઇસ કુર્સી કો હાસિલ કરના સમ્ભવ નહીં હૈ. ઇસલિયે વે મજબૂરી મેં કુછ પ્રમુખ મુસ્લિમ નેતાઓં કે સાથ સાર્વજનિક મંચોં પર આકર યહ દિખાના ચાહતે હૈં કિ વે સભી મુસલમાનોં કો સ્વીકાર્ય હૈં’’. દુખ કી બાત યહ હૈ કિ હમારે નેતાઓં ને મોદી કો ઐસા કરને કા સુનહરા મૌકા દે દિયા, વહ ભી ઇસ બચકાની માન્યતા કે કારણ કિ વે મોદી કો મુસ્લિમ સમુદાય કી ભાવનાઓં સે અવગત કરના ચાહતે હૈં! ક્યા જફર મહમૂદ કો યહ નહીં પતા કિ ઇન મુદ્દોં પર પિછલે ગ્યારહ સાલોં મેં ગુજરાત કે મુસલમાનોં ને અસંખ્ય મૌકોં પર પ્રિન્ટ વ ઇલેક્ટ્રૉનિક મીડિયા સે બાત કી હૈ?

મોદી ને સમ્મેલનોં કે આયોજન કે લિયે જો સમય ચુના, ઉસસે ભી મહમૂદ ઔર ઉનકે જૈસે અન્ય નેતાઓં કો સાવધાન હો જાના ચાહિયે થા. વે ભલે હી ઐસા માનતે રહેં કિ સમ્મેલનોં મેં ભાગ લેને સે ઉન્હેં સમુદાય કી માંગોં કો પ્રસ્તુત કરને કા મૌકા મિલેગા પરન્તુ તથ્ય યહ હૈ કિ વે મોદી કી એક સોચી-સમઝી ચાલ મેં ફઁસ રહે હૈં, જિસકા ઉદ્દેશ્ય હૈ અપની સાખ બઢ઼ાના ઔર મુસ્લિમ સમુદાય કે સદસ્યોં કો અપના અનુયાયી બનાના. ઠીક ઉસી તરહ, જૈસે ઉન્હોંને એક બડ઼ે વ્યાવસાયી જ઼ફર સરેસવાલા કો અપને જાલ મેં ફઁસા લિયા હૈ ઔર અબ જફર પૂરી વફાદારી સે મોદી કી સેવા મેં જુટે હુયે હૈં. યહ સહી હૈ કિ મહમૂદ ને ભાજપા કી વેબસાઇટ કો ખંગાલકર ઉસમેં સે મુસ્લિમ વિરોધી સામ્રગી કો કાફી મેહનત સે છાઁટકર નિકાલા. પરન્તુ વે ઔર ઉમ્મીદ ભી ક્યા કર સકતે થે? ભાજપા, આરએસએસ કી રાજનૈતિક શાખા હૈ ઔર અપને પૂરે જીવનકાલ મેં ઇસ પાર્ટી ને જો ભી મુદ્દે ઉઠાયે હૈં, ઉનસે ઇસકા મુસ્લિમ-વિરોધ ઝલકતા રહા હૈ-ફિર ચાહે વહ રામમન્દિર આન્દોલન હો, જિસકા અન્ત બાબરી મસ્જિદ કે ધ્વંસ સે હુઆ યા ગૌહત્યા કા મુદ્દા હો યા ધારા 370 કા. હમેં યહ સમઝના હોગા કિ ભાજપા સ્વતન્ત્ર નહીં હૈ. વહ આરએસએસ કે અધીન કામ કરતી હૈ ઔર સંઘ કે સ્વયંસેવક, ભાજપા કા સંચાલન કરતે હૈં. ઐસે હી સ્વયંસેવકોં મેં સે એક મોદી હૈં. આરએસએસ કા લક્ષ્ય હૈ હિન્દૂ રાષ્ટ્ર કા નિર્માણ. સ્વાધીનતા આંદોલન મેં આરએસએસ કા ક્યા યોગદાન થા? ઉસને સ્વાધીનતા આન્દોલન કા વિરોધ કિયા ઔર કહા કિ ‘‘વહ આન્દોલન કેવલ બ્રિટિશ વિરોધી ક્યોં હૈ!’’ આરએસએસ કિસ તરહ કા સંવિધાન ચાહતા હૈ? ભાજપા ઔર એનડીએ ને કેન્દ્ર મેં અપને શાસન કે દૌરાન, સંવિધાન કા પુનર્વલોકન કરને કા પ્રયાસ ક્યોં કિયા થા.

ઇન સભી પ્રશ્નોં કે ઉત્તર આરએસએસ ઔર ઉસકે બાલ-બચ્ચોં કે એજેણ્ડે પર કેન્દ્રિત પુસ્તકોં ઔર લેખોં મેં સહર્ષ ઉપલબ્ધ હૈં. મોદી ને મુસ્લિમ સમુદાય કો અપને સાથ લાને કે લિયે અસ્થાઈ રૂપ સે એક મુખૌટા લગા લિયા હૈ. ઉન્હોંને ગિરગિટ કી તરહ, કેવલ અપની ત્વચા કા રંગ બદલા હૈ. ઉનકા દિલોદિમાગ વહી હૈ. સન્ 2014 કે ચુનાવ કે મદ્દેનજર મોદી અપને મુખૌટે કે બલ પર વોટ હાસિલ કરના ચાહતે હૈં. ઇન પ્રયાસોં કો મહત્વ દેને ઔર મોદી દ્વારા આયોજિત સમ્મેલનોં મેં ભાગ લેને સે મુસ્લિમ નેતાઓં કો કુછ ક્ષણોં કી પ્રસિદ્ધિ મિલ સકતી હૈ-શાયદ કુછ ટી.વી. ઇન્ટરવ્યૂહ ભી. ઉન્હેં યહ સંતોષ ભી હો સકતા હૈ કિ ઉન્હોંને અપની બાત રખ દી. પરન્તુ સચ યહ હૈ કિ મુસ્લિમ સમુદાય કે લિયે યહ એક ઘોર પ્રતિગામી કદમ હૈ. યહ ઐસા હી હૈ માનો યહૂદિયોં કે નેતા હિટલર સે મિલતે ઔર ઉન્હેં બતાતે કિ કિસ તરહ યહૂદિયોં કો ગૈસ ચેમ્બરોં મેં મારા જા રહા હૈ. ઔર યહ સોચકર ખુશ હોતે કી ઉન્હોંને અપની બાત રખ દી હૈ.

અબ સમય આ ગયા હૈ કિ અલ્પસંખ્યક સમુદાય કે સદસ્ય ઔર ઉનકે નેતા, જો સામને દિખ રહા હૈ ઉસકે પીછે ઝાઁકકર દેખેં. વે ઇસ પ્રશ્ન પર વિચાર કરેં કિ આરએસએસ કા એજેન્ડા ક્યા હૈ ઔર આરએસએસ ક્યોં અલ્પસંખ્યકોં ઔર સમાજ કે અન્ય વંચિત વર્ગોં કો દૂસરે દર્જે કા નાગરિક બનાના ચાહતા હૈ. કુછ પુસ્તકોં કા અધ્યયન ભી ઉન લોગોં કી આંખે ખોલ સકતા હૈ, જો યહ માનતે હૈં કિ ભાજપા અપના દૂરગામી એજેન્ડા બદલ સકતી હૈ યા યહ કિ મોદી કે સમ્મેલન મેં જાકર ભાષણ દેને સે ભાજપા કી અલ્પસંખ્યકોં કે પ્રતિ નીતિયાં બદલ જાયેંગી. ઇનમેં સે કુછ પુસ્તકેં હૈં વ્હી. ઑર નેશનહુડ ડિફાઇણ્ડજો અલ્પસંખ્યકોં કે વિરૂદ્ધ હિટલર દ્વારા કી ગયી કાર્યવાહિયોં કી પ્રશંસા કરતી હૈ ઔર એ બંચ ઑફ થૌટ્સજો મુસલમાનોં, ઈસાઈયોં ઔર કમ્યુનિસ્ટોં કો હિન્દૂ રાષ્ટ્ર કે લિયે આન્તરિક ખતરા બતાતી હૈ. ઇન દોનોં પુસ્તકોં કે લેખક આરએસએસ કે પૂર્વ પ્રમુખ એમએસ ગોલવલકર હૈં.

(હિન્દી રૂપાંતર અમરીશ હરદેનિયા) 

Courtesy: http://loksangharsha.blogspot.com/2013/07/blog-post_6.html

Advertisements

Responses

  1. “the foreign races in Hindusthan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture, i.e., of the Hindu nation and must lose their separate existence to merge in the Hindu race, or may stay in the country, wholly subordinated to the Hindu Nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment -not even citizen’s rights. There is, at least should be, no other course for them to adopt. We are an old nation; let us deal, as old nations ought to and do deal, with the foreign races, who have chosen to live in our country.”

    From “We or our nationhood defined” page 105 by M.S.Golwalkar


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: