Posted by: bazmewafa | 08/21/2013

તઆવુન (સહાયતા): સઆદત હસન મંટો

તઆવુન (સહાયતા): સઆદત હસન મંટો

ચાલીસ પચ્ચાસ લઠ્ઠ બંદ આદમીયોં કા એક ગિરોહ લૂટ માર કે લિએ એક મકાન કી તરફ બઢ઼ રહા થા.

દફઅતન ઇસ ભીડકો ચીર કર એક દુબલા પતલા ઉધેર ઉમ્ર કા આદમી બાહર નિકલા. પલટ કર ઇસ ને બુલવાઇયોં કો લીડરાના અંદાજ મેં મુખાતિ કિયા.  ભાઈઓ, ઇસ મકાન મેં બેઅંદાજાદૌલત હૈ, બેશુમાર કિમતી સામાન હૈ. આઓ હમ સબ મિલ કર ઇસ પર કાબિજ હો જાએં ઔર માલ-એ-ગનીમત આપસ મેં બાંટ લેં.

હવા મેં કઈ લાઠીયાં લહરાએં, કઈ મક્કે ભિંચે ઔર બુલંદ-ઓ-બાઁગ નારોં કા એક ફવ્વારા સા છૂટ પડ઼ા.

ચાલીસ પચ્ચાસ લઠ્ઠ બંદ આદમીયોં કા ગિરોહ દુબલે પતલે ઉધેર ઉમ્ર કે આદમી કી કિયાદત મેં ઇસ મકાન કી તરફ તેઝીસે બઢને લગા જિસ મેં બેઅંદાજાદૌલત ઔર બેશુમાર કિમતી સામાન થા.

મકાન કે સદર દરવાજ઼ે કે પાસ રુક કર દુબલા પતલા આદમી ફિર બુલવાઇયોં સે મુખાતિબ હુઆ.  ભાઈઓ, ઇસ મકાન મેં જિતના માલ ભી હૈ સબ તુમ્હારા હૈ, લેકિન દેખો છીનાઝપટી નહીં કરના …. આપસ મેં નહીં લડના …. આઓ.

એક ચિલ્લાયાદરવાજ઼ે મેં તાલા હૈ.

દૂસરે ને બાઆવાજ બુલંદ કહા.  તોડ દો.

 તોડ દો …. તોડ દો.

હવા મેં કઈ લાઠીયાં લહરાઈ, કઈ મુક્કે ભિંચે ઔર બુલંદ બાઁગ નારોં કા એક ફવ્વારા સા છૂટ પડ઼ા.

દુબલે પતલે આદમી ને હાથ કે ઇશારે સે દરવાજ઼ા તોડને વાલોં કો રોકા ઔર મુસ્કુરા કર કહા.  ભાઈઓ ઠહરો ….. મેં ઉસે ચાબી સે ખોલતા હૂઁ.

યે કહ કર ઇસ ને જેબ સે ચાબીયોં કા જૂમખા નિકાલા ઔર એક ચાબી મુંતખબ કરકે તાલે મેં ડાલી ઔર ઉસે ખોલ દિયા. શીશમ કા ભારી ભરકમ દરવાજ઼ા એક ચીખ઼ કે સાથ વા હુઆ તો હુજૂમ દીવાના વાર અંદર દાખ઼િલ હોને કે લિએ આગે બઢ઼ા. દુબલે પતલે આદમી ને માથે કા પસીના અપની આસતીન સે પોંછતે હુએ કહા.  ભાઈઓ, આરામ આરામ સે, જો કુછ ઇસ મકાન મેં હૈ સબ તુમ્હારા હૈ, ફિર ઇસ મેં અફ઼રાતફ઼રી કી ક્યા જરૂરત હૈ?

ફૌરન હી હુજૂમ મેં જ્બ્ત પૈદા હોગયા. એક એક કરકે બલવાઈ મકાન કે અંદર દાખ઼િલ હોને લગે, લેકિન જૂંહી ચીજ઼ોં કી લૂટ શુરૂ હુઈ ફિર ધાંદલી મચ ગઈ. બડીબેરહમી સે બલવાઈ ચીજ઼ોં પર હાથ સાફ કરને લગે.

દુબલે પતલે આદમી ને જબ યે મંઝર દેખા તો બડી દુ:ખ ભરી આવાજ મેં લુટેરોં સે કહા.  ભાઈઓ, આહિસ્તા આહિસ્તા …… આપસ મેં લડને ઝગડને કી કોઈ જરૂરત નહીં. નોચ ખસૂટ કી ભી કોઈ જરૂરત નહીં. તઆવુન સે કામ લો. અગર કિસી કે હાથ ઝયાદા કોઈ ચીઝ આગઈ હૈ તો હાસિદ મત બનો.ઇતના બડા મકાન હૈ. અપને લિએ કોઈ ઔર ચીઝ ઢૂંઢ લો, મગર ઐસા કરતે હુએ વહશી ના બનો……માર ધાડ કરોગે તો ચીજ઼ેં ટૂટ જાએંગી. ઇસ મેં નુક઼્સાન તુમ્હારા હી હૈ.

લુટેરોં મેં એક બાર ફિર નઝમ-ઓ-જબત પૈદા હોગયા. ભરા હુઆ મકાન આહિસ્તા આહિસ્તા ખાલી હોને લગા.

દુબલા પતલા આદમી વકતન ફોકતન હિદાયત દેતા રહા.  દેખો ભયા યે રેડીયો હૈ….આરામ સે ઉઠાઓ, ઐસા ના હો ટૂટ જાયે. યે ઇસ કે તાર ભી સાથ લેતે જાઓ.

 તહા કર લો ભાઈ. ઉસે તહા કરલો, અખરોટ કી લક્ક૜ી કી તિપાઈ હૈ. હાથીદાંત કી પચી કારી હૈ, બડીનાજ઼ુક હૈ…….હાઁ અબ ઠીક હૈ.

 નહીં નહીં, યહાં મત પિયો, બહક જાઓગે. ઉસે ઘર લે જાઓ.

 ઠહરો, ઠહરો, મુઝે મેઈન સ્વીચ બંદ કર લેને દો, ઐસા ના હો કરંટ કા ધક્કા ના લગ જાયે.

ઇતને મેં એક કોને સે શોર બુલંદ હુઆ. ચાર બલવાઈ રેશમી કપડે કે એક થાન પર છીનાઝપટી કર રહે થે. દુબલા પતલા આદમી તેઝીસે ઉન કી તરફ બઢ઼ા ઔર મલામત ભરે લહજે મેં ઉન સે કહા.  તુમ કિતને બે સમઝ હો. ચન્દી ચન્દી હોજાએગી ઐસે કિમતી કપડેકી. ઘર મેં સબ ચીજ઼ેં મૌજૂદ હૈં. ગજ઼ ભી હોગા. તલાશ કરો ઔર માપ કર કપડાઆપસ મેં તકસીમ કર લો.

દફતન કુત્તે કે ભૌંકને કી આવાઝ આઈ.  અ, , .  ઔર યકાયક મેં એક બહુત બડા ગદ્દી કુત્તા એક જસ્ત કે સાથ અન્દર લપકા ઔર લપકતે હી ઇસ ને દો તીન લુટેરોં કો ભનભોડ દિયા. દુબલા પતલા આદમી ચિલ્લાયા.  ટાઇગર, ટાઇગર.

ટાઇગર જિસ કે ખ઼ૌફ઼નાક મુઁહ મેં એક લુટેરે કા નૌચા હુઆ ગિરેબાન થા, દુમ હિલાતા હુઆ દુબલે પતલે આદમી કી તરફ નિગાહેં નીચી કિએ કદમ ઉઠાને લગા.

કુત્તે કે આતે હી સબ લુટેરે ભાગ ગએ થે. સિર્ફ઼ એક બાકીરહ ગયા થા જિસ કે ગિરેબાન કા ટુકડા ટાઇગર કે મુઁહ મેં થા. ઇસ ને દુબલે પતલે આદમી કી તરફ દેખા ઔર પૂછા.  કૌન હો તુમ?

દુબલા પતલા આદમી મુસ્કુરાયા.  ઇસ ઘર કા માલિક…..દેખો દેખો તુમ્હારે હાથ સે કાંચ કા મર્તબાન ગિર રહા હૈ.કાંચ કા મર્તબાન ગિર રહા હૈ.

 

Advertisements

Responses

  1. સુંદર


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: