Posted by: bazmewafa | 08/27/2012

પ્યાર કિયા તો મરના ક્યા?—કાકા હાથરસી

પ્યાર કિયા તો મરના ક્યા?—કાકા હાથરસી

જબ મૈં બીસ બરસ કા થા તો એક જ્યોતિષી ને મેરા હાથ દેખ કર મેરી માઁ સે કહા થા કિ ‘યહ ચાલીસ બરસ પાર કર લે તો બહુત સમઝો૤’ મેરે ઊપર ઇસ ઘોષણા કા કોઈ ખ઼ાસ અસર નહીં પ૜ા થા ક્યોં કિ મેરા સ્વાસ્થ્ય બહુત ખ઼રાબ થા૤ હર સમય ક૞ કી શિકાયત રહતી થી, દાતોં મેં પાયરિયા થા૤ મૈંને એક–એક કર કે દાઁત નિકલવાના શુરૂ કર દિયા૤ નિયમિત રૂપ સે પ્રાત: ઔર સાયં આઠ–દસ કિલોમીટર ટહલના, દૌ૜ લગાના, નીમ કી પત્તિયાઁ ચબાના, બકરી કા દૂધ પીના તથા હરે પત્તોં કી સબ્જ઼િયોં કા સેવન ચાલૂ કર દિયા૤

ઇન સબ ચી૛ોં કા અનુકૂલ પ્રભાવ હુઆ ઔર ઉમર ચાલીસ કો પાર કર ગઈ૤ પુસ્તકાલય મેં બૈઠ કર નિયમિત રૂપ સે પત્ર-પત્રિકાઓં કા અધ્યયન, વિદ્વાન, કલાકાર ઔર મહાત્માઓં કે સત્સંગ ઇત્યાદિ કે કારણ મેરા ઝુકાવ સાહિત્ય સંગીત ઔર કલા કી ઓર હોને લગા૤ કવિ સમ્મેલનોં કે નિમંત્રણ આને લગે, ફિર તો પતા હી નહીં લગા કિ હમ કબ સાઠા કે પાઠા હો ગએ૤ જ્યોતિષી કી ભવિષ્યવાણી ભી ભૂલ ગએ૤ લેકિન જબ સત્તર પાર હો ગએ, તો હમને દેખા કિ હમારે અનેક સાથી ભગવાન કો પ્યારે હો ગએ, હમ સ્વસ્થ–મસ્ત બને હાસ્ય–વ્યંગ્ય મેં ઔર અધિક વ્યસ્ત હો ગએ૤ મરના તો અલગ, બીમાર હોને કે લિએ ભી અવકાશ નહીં મિલતા થા૤ ધીરે-ધીરે જીવન કી નૈયા અસ્સી કે કિનારે આ લગી૤ અબ લોગોં ને કહના શુરૂ કર દિયા — ‘અસિયા સો રસિયા’૤ વાસ્તવ મેં હમ કુછ રસીલે હો ભી ગએ થે૤ ઇતની ઉમર મેં ભી અપને કો સહી–સલામત દેખ કર હમેં ખુદ તાજ્જુબ હોતા૤ કહીં ન૛ર ન લગ જાએ, ઇસલિએ હમને કહના શુરૂ કર દિયા કિ ‘અબ હમ મરના ચાહતે હૈં૤’ હમારે મુઁહ સે નિકલના થા કિ લોગોં મેં ખુશી કી લહર દૌ૜ ગઈ૤

યુવા હાસ્ય કવિ સોચને લગે કિ બસ કાકા કે મરતે હી અપની તૂતી બોલને લગેગી૤ સાહિત્યકાર સોચને લગે કિ કાકા કી વજહ સે ગીત મર ગએ હૈં ઔર મંચ પર હાસ્ય કી ધારા બહને લગી હૈ, વહ સમાપ્ત હોગી તો ગીતકારોં કા કલ્યાણ હોગા૤ પરિવાર કે લોગ સોચને લગે કિ અચ્છા હૈ, ભગવાન સુન લે તો બીમે કી રકમ મિલ જાએ૤ હમેં લગને લગા કિ અબ હમારા વક્ત ન૛દીક આ ગયા હૈ અત: ઐસે સ્થાન પર ચલે જાના ચાહિએ જહાઁ ગંગા ન૛દીક હો, ક્યોં કિ ગંગા સે હમારા લગાવ શુરૂ સે હી રહા હૈ૤ હમને લોગોં સે કહના શુરૂ કર દિયા કિ ‘અબ હમ મરને વાલે હૈં, ઇસલિએ હાથરસ છો૜કર બિજનૌર રહા કરેંગે૤ વહાઁ ગંગા હૈ ઔર હમારી ભતીજી કે પતિ ડૉ. ગિરિરાજ શરણ ભી હૈં, જો હમેં બ૜ે પ્યાર સે રખેંગે૤’

જબ હમ બિજનૌર પહુઁચે તો ડૉ. ગિરિરાજ બોલે—’કાકા અચ્છા હુઆ, જો આપ ઇધર આ ગએ૤ બિજનૌર મરને કે લિએ બહુત અચ્છી જગહ હૈ લેકિન યહાઁ મેરે ચેલે કુછ ડાક્ટર હૈં, જો આપકો આસાની સે નહીં મરને દેંગે૤’ હમ નિરાશ હો ગએ ઔર કુછ દિન વહાં બિતા કર દિલ્લી ચલે આએ૤ દિલ્લી મેં અપની દૂસરી ભતીજી કે પતિ ડા. અશોક ચક્રધર કે ઘર હમ ઠહરે૤

અશોક ચક્રધર બોલે—કાકા આપને મરને કી ઠાન લી હૈ, તો ફિર દિલ્લી મેં મરના ઠીક રહેગા૤ નેતા ટાઇપ લોગ સબ રાજધાની મેં હી મરતે હૈં૤ આપ દેખ લેના, જિસ દિન આપકી મૃત્યુ હોગી, ઉસ દિન મૈં સારી દિલ્લી બંદ કરા દૂઁગા૤ રાજઘાટ સે ધોબીઘાટ તક જુલૂસ હી જુલૂસ દિખાઈ પ૜ેગા૤ કેંદ્રીય મંત્રિમંડલ આપકે શવ પર પુષ્પ ચ૝ાને આએગા૤ મૈં આપકે રથ પર ખ૜ા હોકર કમેંટ્રી કરૂઁગા જિસે દૂરદર્શન વાલે દિખાતે રહેંગે૤ આપકા હો જાએગા કામ ઔર મેરા હો જાએગા નામ૤ બોલો મંજૂર હો તો ઇંત૛ામ કરૂઁ૤

ઇતને મેં હી વહાઁ કર્ણવાસ ગંગા તટ વાલે એક પંડા આ ગએ જો ગત પચાસ વર્ષોં સે હમસે પરિચિત થે૤ પંડા જી બોલે, દેખો કાકા, આપ કવિ હૈં, ગંગા પ્રેમી હૈં ઔર કિસી મહાત્મા સે કમ નહીં હૈં૤ મરને કા વિચાર આપકા ઉત્તમ હૈ, હમારે દેશ મેં અનેક મુનિયોં ને ઇચ્છા મૃત્યુ કા વરણ કિયા હૈ, જબ ભી આપ ચાહેંગે તો હમ કર્ણવાસ મેં પહલે સે હી આપકી ચિતા સજવા દેંગે યા ચાહેંગે તો જલ સમાધિ દિલવા દેંગે૤ લેકિન જબતક આપકે હોશહવાસ દુરુસ્ત હૈં તબ તક હમારી રાય માનેં, તો એક ગાય પુન્ન કર દેં૤

હમેં પંડિત જી કી બાત જઁચી નહીં૤ ગર્મી ભી કાફ઼ી પ૜ને લગી થી ઇસલિએ મસૂરી ચલે ગએ૤ વહાઁ નિત્ય પ્રતિ બ૜ે–બ૜ે લોગ કૈમિલ્સ બૈક રોડ઼ પર ટહલને જાતે હૈં૤ ઉનસે ભી હમને ચર્ચા કર કે રાય માઁગી૤ ઉનકા કહના થા કિ ‘મૈદાની ઇલાકોં મેં તો સભી મરતે હૈં લેકિન પહા૜ પર મરના સબકે નસીબ મેં નહીં હોતા૤ યહાઁ મરને કા મ૛ા હી કુછ ઔર હૈ૤ યહાઁ ન લક૜િયોં કા ઝંઝટ હૈ ઔર ન ચિતા સજાને કા ઝગ૜ા૤ ડૉક્ટર ભી આસાની સે નહીં મિલતા, જો મરતે કો બચા લે૤ ચાર–પાઁચ મિત્ર મિલ કર લાશ કો પહા૜ કી ચોટી સે લુ૝કા દેંગે૤ ચારોં ઓર બર્ફ સે ઢકી હુઈ શ્વેત ધવલ ચોટિયાઁ આપકા સ્વાગત કરેંગી૤ બ૜ે–બ૜ે તીર્થ યાત્રિયોં કી બસેં જબ યહાઁ ખડ્ડે મેં ગિરતી હૈં તો સભી સીધે સ્વર્ગ ચલે જાતે હૈં૤ અજી ઔર તો ઔર પાંડવ તક યહાઁ ગલને કો ચલે આએ થે૤ આપ ભી જીવન–મુક્ત હો જાએઁગે, બાર–બાર મનુષ્ય યોનિ મેં નહીં ભટકના પ૜ેગા૤’

ઇસ બીચ હમેં મથુરા રેડિયો સે એક કાર્યક્રમ કા નિમંત્રણ મિલ ગયા૤ હમ મથુરા ચલે આએ, વહાઁ બૃજ કલાકેંદ્ર વાલે ભૈયા જી સે ભેંટ હુઈ૤ ભૈયા જી સે જબ બાત છિ૜ી તો વે બોલે —કાકા, મરને કે ચક્કર મેં આપ ઇધર–ઉધર ક્યોં ભટક રહે હૈં, પૂરા બંગાલ ઇસ શુભકર્મ કે લિએ યહાઁ આતા હૈ૤ બ્રજ મેં સભી દેવી દેવતાઓં કા નિવાસ હૈ૤ મથુરા મેં આપ મરેંગે તો સીધે મોક્ષ કો પ્રાપ્ત હોંગે૤ ઉસ દિન હમ નૌટંકી ભી કરા દેંગે૤ હોલી દરવા૛ે પર ઝંડા લગવા દિયા જાએગા૤ આપ મોક્ષ ધામ કો જાએઁગે ઔર હમ રબ૜ી ખુરચન ઉ૜ાએઁગે૤ ફિર આપકી પુણ્યતિથિ પર પ્રતિ વર્ષ નગા૜ા બજતા રહેગા૤ ચંદા હોતા રહેગા ઔર ધંધા ચલતા રહેગા૤ બોલો મં૛ૂર હો તો આખ઼િરી ઘુટવા દૂઁ બાદામ–પિસ્તે કી કેસરિયા ઠંડાઈ૤ હમને સોચકર જવાબ દેને કે લિએ કહતે હુએ ઉનસે વિદા લી ઔર હાથરસ આ ગએ૤

હાથરસ મેં હમારે મરને કી ચર્ચા આગ કી તરહ ફૈલ ગઈ૤ સભી શુભચિંતક ઇકટ્ઠે હો ગએ૤ હમારા બેટા લક્ષ્મી નારાયણ બોલા — કાકૂ, આપકો સબ લોગ બહકા રહે હૈં, આપકી કુંડલી સાફ઼ કહ રહી હૈ કિ આપ ૛મીન પર મર હી નહીં સકતે૤ અભી તો આપકો એક અમરીકા યાત્રા ઔર કરની હૈ૤ મૈં પ્રોગ્રામ બના દેતા હૂઁ ૤ જાને સે પહલે પચાસ લાખ કા બીમા ભી કરા દૂઁગા૤ અગર હવાઈ જહા૛ ગિર ગયા, તો આપકો બિના કષ્ટ મૌત મિલેગી, ઔર ઇધર મૈં બીમા કી રકમ ડકાર જાઊઁગા૤ બ્યાજ સે પ્રતિવર્ષ શ્રાદ્ધ કર દિયા કરૂઁગા, ફિર સૈક૜ોં વિશિષ્ટ વ્યક્તિયોં કે સાથ મરને કા મ૛ા હી કુછ ઔર હૈ૤

ઇસ ચકલ્લસ મેં કુછ લોગોં ને ગોષ્ઠી જમા લી૤ કવિતા પાઠ હુએ ઔર પત્રકાર સમ્મેલન હુઆ૤ હમેં મહસૂસ હુઆ કિ અભી તો હમારી આવા૛ મેં પૂરી ક૜ક હૈ, તભી સામને બૈઠી એક બુ૝િયા પર હમારી ન૛ર ગઈ, જિસકી સફ઼ેદ ૛ુલ્ફ઼ોં પર લાઇટ માર રહી થી૤ હમ ઉસ પર મર ગએ ઔર મંચ પર હી અ૜ ગએ, મિત્ર લોગ તા૜ ગએ ઔર સબને મિલકર ઘોષણા કર દી. . .કાકા અઠાસી કે હો ગએ હૈં૤ અબ પૂરા શતક બનાએઁગે ઔર હાથરસ મેં હી મરેંગે૤ શોર–શરાબા સુનકર કાકી આ ગઈં તો સબ ભાગ લિએ ઔર હમ ભીગી બિલ્લી બનકર ઉસકે સાથ બેડરૂમ મેં યહ કહતે હુએ ચલે ગએ. . .

બુઢિયા મન મેં બસ ગઈ, લાઇટ મારેં કેસ૤
ચલ કાકા ઘર આપુને, બહુત રહ્યો પરદેસ૤૤

Advertisements

Responses

  1. Very good,

    Hindi in a India’s simplest Gujarati Script is a way to go !!

  2. ખુબ સરસ,ઘણા વખતે કાકા ‘હાથરસી’ નુ લખાણ વાચ્યું.મજા આવી ગઈ.એમના હાસ્યરસ થી કોણ પરિચિત નથી ?!


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: