Posted by: bazmewafa | 10/14/2011

અન્ના કા વૈચારિક આતંકવાદ- અમલેન્દુ ઉપાધ્યાય

અન્ના કા વૈચારિક આતંકવાદ- અમલેન્દુ ઉપાધ્યાય

અન્ના જી, દિખ ગયા ધોતી કે નીચે કા ખાકી નેકર

અમલેન્દુ ઉપાધ્યાય

આતંકવાદ કઈ તરહ કા હોતા હૈ. જરૂરી નહીં હૈ કિ બડ઼ે પૈમાને પર હત્યાએં કરાકર હી આતંકવાદ ફૈલાયા જાએ૤ આતંકવાદ કા સહારા અમૂમન ઉન તબકોં  ઔર સમૂહોં દ્વારા લિયા જાતા હૈ જિન્હેં લગતા હૈ કિ ઉનકી આવાજ બહુમત દ્વારા યા સરકાર દ્વારા નહીં સુની જાએગી જબકિ દૂસરી તરહ કા આતંકવાદ સત્તા પર કાબિજ લોગ અપનાતે હૈં જિસે રાજ્ય પ્રાયોજિત આતંકવાદ કહા જા સકતા હૈ જૈસા કિ છત્તીસગઢ઼ મેં રમન સિંહ કી સરકાર સલમા જુડૂમ દ્વારા ઔર ગુજરાત કી નરેંદ્ર મોદી સરકાર ગોધરા કે બદલે કે નામ પર કરતી રહી હૈ.

 

લેકિન દેશ મેં ઇસ સમય એક તીસરી તરહ કા આતંકવાદ બહુત તેજી સે ફૈલ રહા હૈ. જિસકે લિએ મુદ્દા ભ્રષ્ટાચાર વિરોધ કો બનાયા જા રહા હૈ૤ ઇસ ખાસ તરહ કે વૈચારિક આતંકવાદ કો શહ દેશ કે કાૅરપોરેટ ઘરાને ઔર વિદેશી તાકતેં દે રહી હૈં૤ યહ આતંકવાદ કુછ-કુછ ઉસી તરીકે કા હૈ જૈસા અમેરિકા સારી દુનિયા મેં ફૈલાતા રહા હૈ૤ યાની અગર આપ અમેરિકા કે સાથ નહીં હૈં તો આપ આતંકવાદી હૈં૤ ઔર અગર આપ અમેરિકા કે સાથ હૈં તો ફલસ્તીન, ઇરાક, વિયતનામ જૈસે છોટે મુલ્કોં મેં લાખોં બેગુનાહોં કી હત્યા કરકે ભી આપ આતંક વિરોધી લડ઼ાઈ કે નેતા હૈં.

 

કુછ ઇસી તરહ કા વૈચારિક આતંકવાદ વિદેશી ઔર કાૅરપોરેટ પૂંજી પર પલને વાલી અીમ અન્ના ભી ફૈલા રહી હૈ કિ અગર આપ ઉનકે સાથ નહીં હૈં તો ભ્રષ્ટ ઔર બેઈમાન હૈં ઔર અગર ટીમ અન્ના કે સાથ હૈં તો લાખોં કરોડ઼ોં કી વિદેશી મદદ હજમ કરને કે બાદ ભી ઔર બ્લૈક માર્કેટિંગ સે ધન જમા કરને યા સાર્વજનિક બૈંકોં કા અરબોં રૂપયા ડકારને કે બાવજૂદ આપ ઈમાનદાર ઔર સચ્ચરિત્ર હૈં૤ ક્યોંકિ આપકે સિર પર ‘મૈં અન્ના હૂં’ કી ટોપી હૈ.

 

મીડિયા કે સહયોગ સે પિછલે દિનોં જિસ તરહ કી છવિ અન્ના મહારાજ કી બનાઈ ગઈ ઔર પ્રચારિત કિયા ગયા કિ વહ નિઃસ્વાર્થ ભાવ વાલે સમાજસેવક હૈં, વહ છવિ અબ ટૂટને લગી હૈ ઔર ટીમ અન્ના કા અસલી ચરિત્ર અબ સામને આને લગા હૈ૤ અપને ગાંવ રાલેગન સિદ્ધિ મેં અન્ના ને ઘોષણા કી થી કિ વહ પાંચ રાજ્યોં મેં કાંગ્રેસ કે ખિલાફ પ્રચાાર કરને જાએંગે ઔર લોગોં સે અપીલ કરેંગે કિ વે કાંગ્રેસ કો વોટ ન દેં૤ ઉધર અન્ના મંડલી હિસાર લોકસભા ઉપચુનાવ મેં કાંગ્રેસ કો વોટ ન દેને કી અપીલ કરકે અપને ઇસ અભિયાન કી શુરૂઆત કર ચુકી હૈ.

 

અન્ના હજારે ને જનલોકપાલ વિધેયક પેશ કરને મેં કથિત રૂપ સે નાકામ રહી કાંગ્રેસ કે ખિલાફ હિસાર લોકસભા ઉપચુનાવ મેં મતદાન કરને કી લોગોં સે અપીલ કી હૈ૤ હજારે ને મતદાતાઓં સે એક સીડી કે જરિએ અપીલ કી હૈ કિ કાંગ્રેસ કો હટાયા જાના ચાહિએ૤ ‘યૂ ટ્યૂબ’ પર પોસ્ટ દસ મિનટ કે સંદેશ ‘ભ્રષ્ટ લોગોં કી સરકાર’ મેં ઉન્હોંને કહા હૈ ‘મૈં હિસાર કે લોગોં સે અપીલ કરતા હૂં કિ વે કાંગ્રેસ પાર્ટી કે પક્ષ મેં મદતાન ન કરેં૤ ઉપ ચુનાવ મેં કાંગ્રેસ પાર્ટી કે ઉમ્મીદવાર કો હરાયા જાના ચાહિએ ક્યોંકિ પાર્ટી જન લોકપાલ વિધેયક કો પારિત કરાને મેં પ્રતિબદ્ધ નહીં હૈ ……ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપા) સહિત જ્યાદાતર રાજનીતિક દલોં ને વિધેયક કે સમર્થન મેં જવાબ દિયા લેકિન કાંગ્રેસ પાર્ટી કી તરફ સે મુઝે કોઈ જવાબ નહીં મિલા.

 

ઇસી વીડિયો મેં ટીમ અન્ના કે પ્રમુખ મૈનેજર અરવિન્દ કેજરીવાલ ને કહા હૈ કિ ઇસ બાર કા મતદાન દેશ કા ભાગ્ય બદલ દેગા૤ ઉન્હોંને કહા કિ અગર આપ કાંગ્રેસ કો મતદાન નહીં કરતે હૈં તો ઉસે સંદેશ જાએગા કિ યદિ વહ શીત સત્ર મેં જનલોકપાલ વિધેયક નહીં લાતે હૈં તો ઉન્હેં વોટ નહીં મિલેગા૤ યહાં સવાલ યહ હૈ કિ ક્યા કાંગ્રેસ કે ખિલાફ ખડ઼ા હર આદમી ઈમાનદાર હૈ? ક્યા ટીમ અન્ના ઈમાનદાર હોને કા પ્રમાણપત્ર બાંટને કી કોઈ ‘અથાૅરિટી’ હૈ? ક્યા હિસાર મેં માન લિયા જાએ કિ કાંગ્રેસ કે વિરોધી કુલદીપ બિશ્નોઈ ઔર અજય ચૈટાલા શુદ્ધ ઈમાનદાર હૈં ઔર દૂધ કે ધુલે હુએ હૈં?

 

ટીમ અન્ના કી યહ હરકત ઉસકા અસલી સ્વરૂપ હી નહંી દિખાતી હૈ બલ્કિ યે ભી સાબિત કરતી હૈ કિ ટીમ અન્ના દેશ કે સંવિધાન ઔર લોકતંત્ર કી ઘોર વિરોધી હૈ૤ હમેં યાદ રખના ચાહિએ કિ હમ માઓવાદિયોં યા કશ્મીરી ઔર પૂર્વોત્તર કે અલગાવવાદિયોં કી ઇસીલિએ ભત્ર્સના કરતે રહે હૈં કિ યે ગુટ લગાતાર મતદાન કા બહિષ્કાર કી ઘોષ્ણાએં કરતે રહે હૈં૤ વૈસે ભી લોકતંત્ર મેં આપ કિસી કે પક્ષ મેં વોટ દેને કી અપીલ તો કર સકતે હૈં લેકિન યહ ફતવા જારી નહીં કર સકતે કિ અમુક દલ કો વોટ ન દેં૤ ક્યા ઐસી અપીલ કરકે ટીમ અન્ના ઉન્હીં અલગાવવાદિયોં કી કતાર મેં નહીં ખડ઼ી હૈ?

પિછલે દિનોં લગાતાર યે આરોપ લગતે રહે કિ ટીમ અન્ના આરએસએસ કી એજેન્ટ હૈ હાલાંકિ સ્વયં અન્ના ઔર ઉનકી મંડલી ને ઇન આરોપોં કો ખારિજ કિયા લેકિન જબ ઉનકી રામલીલા મૈદાન કી નૌટંકી ખત્મ હુઈ ઔર ઉસકે બાદ યે ખુલાસા હુઆ કિ રામલીલા મૈદાન મેં અન્ના કે સમર્થકોં કો માલપુએ વિશ્વ હિન્દૂ પરિષદ કી રસોઈ સે સપ્લાઈ કિએ ગએ થે તો ઇસ આરોપ કી સ્વતઃ પુષ્ટિ હો ગઈ૤ અબ અન્ના કે ઇસ હાલિયા ઘોષણા કે બાદ ઉનકી ધોતી કે નીચે છિપા ખાકી નેકર ઔર ગાંધી ટોપી કે નીચે છિપી કાલી ટોપી ઉજાગર હો હી ગઈ૤ અન્ના હજારે કે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી આંદોલન કા હિસ્સા હોને કે આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવત કે બયાન, કિ સંઘ ને અન્ના કે આંદોલન કો સમર્થન દિયા થા, ને ભી ઇસ આરોપ કી પુષ્ટિ કર દી હૈ કિ અન્ના આરએસએસ કે એજેન્ટ હૈં.

 

જિન રાજ્યોં મેં ચુનાવ હોને હૈં ઉન રાજ્યોં મેં કાંગ્રેસ કો વોટ ન દેને કી અપીલ કરના અપ્રત્યક્ષ રૂપ સે ભાજપા કો સમર્થન કરને કી અપીલ કરના હી હૈ૤ મસલન ઉત્તરાખણ્ડ મેં સીધી લડ઼ાઈ ભાજપા ઔર કાંગ્રેસ કી હી હૈ૤ વહાં કાંગ્રેસ કો વોટ ન દેને કી અપીલ કરને કા મતલબ ભાજપા કો વોટ દેના હૈ૤ ઇસી તરહ ઉત્તર પ્રદેશ કો કાંગ્રેસ કો વોટ ન દેને કી અપીલ કરના ભી ભાજપા કો વોટ દેને કી અપીલ કરના હી હૈ૤ ઉત્તર પ્રદેશ મેં કાંગ્રેસ પિછલે બીસ સાલોં સે કોઈ બડ઼ી તાકત નહીં હૈ ઔર ન અગલે દસ સાલોં તક વહાં ઉસકી કોઈ તાકત બનને કી સંભાવના હી હૈ૤ ઐસે મેં અગર વહાં કાંગ્રેસ કો વોટ ન દેને કી અપીલ કી જાતી હૈ તો ઉસસે તાકત ઉત્તર પ્રદેશ મેં ડૂબતી હુઈ ભાજપા કો હી મિલતી હૈ ક્યોંકિ બહુજન સમાજ પાર્ટી ઔર સમાજવાદી પાર્ટી દોનોં કા અપના એક મજબૂત વોટ બૈંક હૈ જિસ પર અન્ના કી કિસી ભી અપીલ કા કોઈ અસર નહીં હોગા.

 

ઇસી તરહ હિસાર લોકસભા ઉપચુનાવ મેં અન્ના ને બહુત સુરક્ષિત ખેલ ખેલા હૈ૤ હિસાર ભજનલાલ કા પુરાના ગઢ઼ રહા હૈ૤ 2009 કે લોકસભા ચુનાવ મેં જબ હરિયાણા મેં સારે દલોં કા સૂપડ઼ા સાફ હો ગયા થા ઉસ સમય ભી ભજન લાલ હિસાર મેં અપની જીત દર્જ કરાને મેં કામયાબ રહે થે૤ આજ ભાજપા કે સહયોગ સે ભજનલાલ કે પુત્ર કુલદીપ બિશ્નોઈ મૈદાન મેં હૈં (જિન્હેં સહાનુભૂતિ લહર કા ફાયદા મિલેગા) તો ઇન્ડિયન નેશનલ લોકદલ કી તરફ સે અજય ચૈટાલા મૈદન મે હૈં૤ પૂર્વ કેંદ્રીય મંત્રી જયપ્રકાશ સત્તારુઢ઼ કાંગ્રેસ પાર્ટી કે ઉમ્મીદવાર હૈં૤ ઇન પરિસ્થતિયોં મેં કાંગ્રેસ કી વહાં જીત વૈસે ભી નહીં હોની હૈ૤ ઇસલિએ અન્ના મંડલી ને કાંગ્રેસ કો વોટ ન દેને કી અપીલ કી હૈ તાકિ ચુનાવ કે બાદ કહા જા સકે કિ ઉનકી અપીલ કા અસર હુઆ ઔર જનતા ને કાંગ્રેસ કે ખિલાફ વોટ દિયા૤ લેકિન ટીમ અન્ના કી અપીલ કે બાવજૂદ અગર હિસાર મેં કાંગ્રેસ જીત ગઈ તો ક્યા ટીમ અન્ના યે માન લેગી કિ દેશ કી જનતા ને ટીમ અન્ના કો નકાર દિયા? ક્યા ટીમ અન્ના ઉસ સ્થિતિ મેં અપની લોકતંત્ર વિરોધી જનલોકપાલ કી માંગ વાપસ લેકર રાષ્ટ્ર કી મુખ્ય ધારા મેં શામિલ હો જાએગી?

 

અમલેન્દુ ઉપાધ્યાય (લેખક રાજનીતિક સમીક્ષક હૈં૤ http://hastakshep.com કે સંપાદક)

(સૌજન્ય:હસ્તક્ષેપ 11ઑક્ટો.2011)


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: