Posted by: bazmewafa | 04/15/2011

ગાઁધી, હજારે વ ભ્રષ્ટાચાર કે ખિલાફ જંગ—ડો. અસગર અલી ઇંજીનિયર

ગાઁધી, હજારે વ ભ્રષ્ટાચાર કે ખિલાફ જંગ—ડો. અસગર અલી ઇંજીનિયર

 

ગાઁધીજી કા ચિંતન મૌલિક થા૤ ઉનકી સમઝ બહુત ગહરી થી૤ સબસે મહત્વપૂર્ણબાત યહ હૈ કિ ઉનકે ઇરાદે વ લક્ષ્ય પવિત્ર થે વ વે અપની અંતરાત્મા કી આવાજ સુનતે થે૤ અપની અંતરાત્મા કી આવાજ વહી સુન સકતે હૈં જિનકા મનો-મસ્તિષ્ક કલુષતા સે સર્વથા મુક્ત હો, જો નિષ્ચલ, નિસ્વાર્થી વ નિર્મલ હોં૤ ઇસ સંદર્ભ મેં અન્ના કી તુલના ગાઁધીજી સે કરના બેમાની વ હાસ્યપદ હોગા૤ અન્ના કી ન તો મુદ્દોં પર ગહરી પકડ઼ હૈ ઔર ન હી વે ગાંધીજી જૈસી મેધા વ વિદ્વતા કે ધની હૈં૤

 

અન્ના હજારે દૂસરે ગાઁધી કે રૂપ મેં ઉભર રહે હૈં૤ ન કેવલ હર અખબાર બલ્કિ

હર અખબાર કા હર પન્ના ઉનકે સ્તુતિગાન સે લબરેજ હૈ૤ લોકપાલ બિલ કા મસૌદા તૈયાર કરને

વાલી સમિતિ મેં “સિવિલ સોસાયટી“ (સભ્ય સમાજ?) કે પ્રતિનિધિયોં કો શામિલ કરને કી અન્ના કી

માઁગ કો યૂ.પી.એ. સરકાર ને મંજૂર કર લિયા હૈ૤ યૂપીએ સરકાર કે ઇતને ઘોટાલે ઉજાગર હો ચુકે હૈં

કિ ઉસકે સામને અન્ના કી માઁગ મંજૂર કરને કે અલાવા કોઈ ચારા ભી નહીં થા૤

અન્ના કે આમરણ અનષન કો “સભ્ય સમાજ“ કા ભારી સમર્થન મિલા૤ ટૂ.જી. વ

કોમનવેલ્થ ખેલ ઘોટાલોં મેં આરોપોં સે ઘિરી યૂ.પી.એ. સરકાર પહલે સે હી ભારી દબાવ મેં થી ઔર

ઇસલિએ વહ આસાની સે અન્ના કે સામને ઝુક ગઈ૤ અગર ઐસા નહીં હોતા તો અન્ના કો ઇતની આસાની સે જીત હાસિલ નહીં હુઈ હોતી૤

 અન્ના ઇસ સમય પૂરે દેષ કી આઁખોં કા તારા બને હુએ હૈં૤ વે સામાજિક કાર્યકર્તાઓં ઔર “સભ્ય સમાજ“ કે આદર્શ બન ગએ હૈં૤ ઇન વર્ગોં કો અન્ના પર ગર્વ હૈ૤ ભ્રષ્ટાચાર કે વિરૂદ્ધ ઇસ લડ઼ાઈ કો દૂસરા સ્વાધીનતા સંગ્રામ બતાયા જા રહા હૈ૤ યે પ્રતિક્રિયાએં ત્વરિત વ ભાવનાત્મક હૈં૤ ભ્રષ્ટાચાર જૈસે ગંભીર મુદ્દે કા હલ ભાવનાઓં મેં બહકર વ અતિષ્યોક્તિપૂર્ણ દાવોં સે નહીં નિકાલા જા સકતા૤ ક્યા વહ સચમુચ ઇતની મહાન નૈતિક વિજય હૈ, જિતની કિ ઇસે બતાયા જા રહા હૈ? ક્યા ઇસ આંદોલન કે દૂરગામી પ્રભાવોં પર વિચાર કિયા જાના જરૂરી નહીં હૈ?

 ચૂંકિ અન્ના વ ઉનકે આંદોલન કો ગાઁધીવાદી બતાયા જા રહા હૈ ઇસલિએ સબસે

પહલે હમેં સંક્ષેપ મેં યહ સમઝના હોગા કિ ગાઁધીવાદી મૂલ્ય ક્યા હૈં ઔર ગાઁધીવાદી આંદોલન કૈસા

હોના ચાહિએ૤ ગાઁધીવાદી સંઘર્ષ કે તીન મુખ્ય તત્વ હૈં, જિન પર કોઈ સમઝૌતા નહીં હો સકતા હૈં –

સત્ય, અહિંસા ઔર અત્યંત સાદા જીવન૤ ઇન તીન મેં જો એક તત્વ અન્ના કે આંદોલન મેં

નિષ્ચિત રૂપ સે મૌજૂદ થા, વહ હૈ અંહિસા૤

 બાકી દોનોં તત્વ મૌજૂદ થે યા નહીં, યહ બહસ કા વિષય હો સકતા હૈ૤ કોઈ ભી

આંદોલન લંબે સમય તક અહિંસક તભી રહ સકતા હૈ જબ વહ સત્ય ઔર કેવલ સત્ય પર આધારિત

હો૤ અત્યંત સાદા જીવન જીને વાલે નેતા હી સત્ય પર આધારિત, અહિંસક આંદોલન ચલા સકતે હૈં૤ યહી કારણ હૈ કિ યહ દેશ દૂસરા ગાઁધી પૈદા નહીં કર સકા૤

ઇસકે વિપરીત, ભ્રષ્ટાચાર, ચમકદમક ભરી જિંદગી, ઝૂઠ વ લોભ-લાલચ પર

આધારિત હૈ૤ અન્ના કે આંદોલન કો કિન તબકોં કા સમર્થન મિલા? પહલા તબકા થા મધ્યમવર્ગ, જિસકા સાદગી યા સાદી જીવન શૈલી સે કોઈ લેના-દેના નહીં હૈ૤ બડ઼ે ઉદ્યોગપતિયોં કી તરહ, મધ્યમ વર્ગ અપના કામ નિકાલને કે લિએ રિશ્વત દેને મેં કોઈ સંકોચ નહીં કરતા૤ મધ્યમ વર્ગ કે યાત્રી ટીસી કી મુટ્ઠી ગરમ કર ટેªન મેં બર્થ પાને કે લિએ હમેષા તૈયાર રહતે હૈં૤ અપને મકાનોં મેં કિએ ગએ અવૈધ નિર્માણ કો નજરઅંદાજ કરને કે બદલે નગરપાલિકા કે કર્મચારિયોં કો રિષ્વત દેને મેં ઉન્હેં કોઈ સંકોચ નહીં હોતા૤ છોટે સ્તર કે અધિકારી-કર્મચારી દિન-રાત રિષ્વતખોરી મેં જુટે રહતે હૈં૤

પૈસે કી ખાતિર વે કોઈ ભી ગૈર-કાનૂની કામ કરને કે લિએ સદૈવ તત્પર રહતે હૈં૤

મધ્યમવર્ગીય લોગ અપને લડ઼કે-લડ઼કિયોં કો અચ્છે સ્કૂલોં વ કાલેજોં મેં ભર્તી

કરવાને કે લિએ મોટી કેપીટેશન ફીસ ચુકાતે હૈં૤ સરકારી કાર્યાલયોં, પુલિસ થાનોં ઔર અદાલતોં મેં જો લોગ રિષ્વત દેતે-લેતે હૈં, ક્યા વે આસમાન સે ઉતરે હૈં? જી નહીં, વહી મધ્યમ વર્ગ યહ સબ કરતા હૈ જો ઇસ સમય અન્ના કે આંદોલન કા ઇતને જોર-શોર સે સમર્થન કર રહા હૈ માનોં ઉસકે દામન પર ભ્રષ્ટાચાર કા એક છીંટા ભી કભી ન પડ઼ા હો૤ ઇસ વર્ગ કો ભ્રષ્ટાચાર કે ખિલાફ આવાજ ઉઠાને કા કોઈ નૈતિક અધિકાર નહીં હૈ૤

જિસ દૂસરે તબકે કા સમર્થન અન્ના કો મિલા, વહ થા રાજનીતિજ્ઞોં કા એક

હિસ્સા-યદ્યપિ રણનીતિક કારણો સે યહ વર્ગ ખુલકર સામને નહીં આયા૤ ઇસ વર્ગ કા ઉદ્દેષ્ય થા.

યુ.પી.એ. સરકાર કો કમજોર કરના૤ સ્પષ્ટતઃ ઇસ વર્ગ કે ઇરાદે ભી પવિત્ર નહીં થે૤ વહ અપને સ્વાર્થોં વ હિતોં સે પ્રેરિત થા૤

જો તીસરા વર્ગ અન્ના કે સાથ જુડ઼ા, વહ ઉન લોગોં કા થા જો સિદ્ધાંત ઔર

વ્યવહાર દોનોં મેં ભ્રષ્ટાચાર સે સંઘર્ષ કરના ચાહતે હૈં૤ યહ વર્ગ ગાઁધીવાદી મૂલ્યોં વ વિચારધારા કે સબસે નજદીક થા ઔર અન્ના-સમર્થકોં મેં ઇસ વર્ગ કે સદસ્યોં કી સંખ્યા સબસે કમ થી૤

અન્ના હજારે ઔર મહાત્મા ગાઁધી મેં અંતર કો સમઝના ભી જરૂરી હૈ૤ અન્ના, ગાંધી

તો કતઈ નહી  હૈ૤ જ્યાદા સે જ્યાદા, ઉન્હેં ગાઁધીવાદી કહા જા સકતા હૈ૤ ઉન્હેં કેવલ યહ શ્રયે દિયા જા સકતા હૈ કિ ઉન્હોંને આંદોલન કા ગાઁધીવાદી રાસ્તા ચુના૤

ગાઁધીજી કા ચિંતન મૌલિક થા૤ ઉનકી સમઝ બહુત ગહરી થી૤ સબસે મહત્વપૂર્ણ

બાત યહ હૈ કિ ઉનકે ઇરાદે વ લક્ષ્ય પવિત્ર થે વ વે અપની અંતરાત્મા કી આવાજ સુનતે થે૤ અપની અંતરાત્મા કી આવાજ વહી સુન સકતે હૈં જિનકા મનો-મસ્તિષ્ક કલુષતા સે સર્વથા મુક્ત હો, જો નિષ્ચલ, નિસ્વાર્થી વ નિર્મલ હોં૤ ઇસ સંદર્ભ મેં અન્ના કી તુલના ગાઁધીજી સે કરના બેમાની વ હાસ્યપદ હોગા૤ અન્ના કી ન તો મુદ્દોં પર ગહરી પકડ઼ હૈ ઔર ન હી વે ગાંધીજી જૈસી મેધા વ વિદ્વતા કે ધની હૈં૤

અન્ના ને અપને જીવન મેં કભી સાંપ્રદાયિક હિંસા કી ભત્ર્સના નહીં કી૤ ગુજરાત

કત્લેઆમ કે દૌરાન વે ચુપ્પી સાધે રહે૤ ગુજરાત કત્લેઆમ, ભારત કે ઇતિહાસ કા એક કાલા અધ્યાય હૈણ્

અગર ગાઁધીજી ઉસ વક્ત જીવિત હોતે તો વે બિના એક ક્ષણ કી ભી દેરી કે આમરણ અનષન ષુરૂ

કર દેતે૤ વે ઇસકી કતઈ પરવાહ નહીં કરતે કિ ઉન્હેં “સભ્ય સમાજ“ કા સમર્થન પ્રાપ્ત હો રહા

હૈ યા નહીં૤ ગાઁધીજી કે લિએ અહિંસા, જીવન દર્ષન થી, રણનીતિ નહીં૤

અન્ના ને તો નરેન્દ્ર મોદી કે “વિકાસ કે માૅડલ“ કી તારીફ કર ડાલી૤ ક્યા હમ

વિકાસ કે નામ પર કિસી સમાજ મેં વ્યાપ્ત હિંસા વ અન્યાય કો નજરઅંદાજ કર સકતે હૈં? ક્યા

ઐસા વિકાસ પ્રશંંસનીય હો સકતા હૈ જિસસે સમાજ કે વંચિત સમૂહોં કો કોઈ લાભ ન પહઁુચે?

ગાઁધીજી કી દૃષ્ટિ મેં સચ્ચા વિકાસ વહી હૈ જિસસે સમાજ કી અંતિમ પંક્તિ મેં ખડ઼ા આખિરી આદમી

લાભાન્વિત હો૤ મોદી કા “વિકાસ કા માૅડલ“ કેવલ ઉચ્ચ વ ઉચ્ચ-મધ્યમ વર્ગોં કો ઔર ધની બના

રહા હૈ૤ ઇસ માૅડલ સે ટાટા, રિલાયન્સ આદિ કા વિકાસ હો રહા હૈ૤ યહી કારણ હૈ કિ ઉદ્યોગજગત કે ષહંષાહોં કો મોદી મેં પ્રધાનમંત્રી બનને કી યોગ્યતા નજર આ રહી હૈ૤

યહ અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ હૈ કિ અન્ના સે જબ ગુજરાત કત્લેઆમ કે બારે મેં પૂછા

ગયા તો પહલે તો વે ચુપ્પી સાધે રહે ઔર બાદ મેં એક સહયોગી કે કોંચને પર કેવલ ઇતના બોલે કિ

વે સાંપ્રદાયિક સદ્ભાવ કે હામી હૈં ઔર મુસલમાનોં સહિત સભી વર્ગ વ સમુદાય ઉનકે અભિયાન કા

હિસ્સા હૈં૤ અન્ના ને યહ કાફી બેમન સે કહા ઔર વહ ભી ઉનકે સહયોગિયોં, જો ઉનસે કહીં અધિક

ધર્મનિરપેક્ષ હૈં, કે દબાવ મેં૤

અન્ના કે આંદોલન કે લિએ “સભ્ય સમાજ“ કા સમર્થન જુટાને મેં આર.એસ.એસ. ને

મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાઈ૤ ભાજપા વ બાબા રામદેવ જૈસે દક્ષિણપંથી ધાર્મિક નેતાઓં ને ભી

ભીડ઼-જુટાઓં અભિયાન મેં ભાગીદારી કી૤ અબ બાબા રામદેવ દુઃખી હૈં કિ ઉન્હેં લોકપાલ બિલ કી

મસૌદા સમિતિ મેં શાામિલ નહીં કિયા ગયા હૈ૤

દક્ષિણપંથી રાજનૈતિક-ધાર્મિક તાકતોં કા ગઠજોડ઼, દેષ કે ધર્મનિરપેક્ષ ચરિત્ર કે

લિએ ખતરા બન સકતા હૈ૤ હમ સબ જાનતે હૈં કિ જયપ્રકાષ નારાયણ કે આંદોલન કા યહી નતીજા

હુઆ થા૤ નરેન્દ્ર મોદી ઇસી આંદોલન સે ઉભરે થે૤ અપિતુ યહાઁ યહ કહ દેના પ્રાસંગિક હોગા કિ

જયપ્રકાષ નારાયણ ભી અન્ના સે કહીં બેહતર વ પ્રતિબદ્ધ નેતા થે૤

જયપ્રકાષ નારાયણ વ ઉનકે બાદ વ્હી.પી.સિંહ કે ભ્રષ્ટાચાર-વિરોધી આંદોલન

અસફલ રહે૤ યદિ વે સફલ હો ગએ હોતે તો આજ હમારે દેષ મેં ભ્રષ્ટાચાર કા બોલબાલા ન હોતા૤

ઇન દોનોં કી તુલના મેં અન્ના કહીં નહીં ઠહરતે૤ ઇસલિએ અન્ના કી વિજય કો “દૂસરે સ્વાધીનતા

સંગ્રામ“ કી સફલતા ઘોષિત કરના અર્થહીન હૈ૤

અન્ના કે આંદોલન કે અસર કો બઢ઼ા-ચઢ઼ા કર બતાને કે પીછે મીડિયા કે

અપને લક્ષ્ય હૈં૤ અન્ના એણ્ડ કંપની મોદી કે વિકાસ માૅડલ કી હામી હૈ ઔર યહ માૅડલ બડ઼ે ઔદ્યોગિક ઘરાનોં કે હિત મેં હૈ૤ મીડિયા કા એક બડ઼ા હિસ્સા ઉદ્યોગ સમૂહોં કે નિયંત્રણ મેં હૈ વ

ઇસીલિએ મીડિયા, અન્ના કો ગાઁધી બનાને પર તુલા હુઆ હૈ૤ મીડિયા કે નિયંતાઓં કો પતા હૈ કિ

ઇસ દેષ મેં ગાઁધી સે જ્યાદા કિસી કા નામ નહીં ચલતા૤

ગુજરાત કે જાને-માને ગાઁધીવાદી ચિંતક ચુન્નીભાઈ વૈદ્ય ને મોદી દ્વારા કિએ ગએ

“ગ્રામીણ વિકાસ“ કી તારીફ કરને કે લિએ અન્ના કો સાર્વજનિક રૂપ સે લતાડ઼ા હૈ૤ “કહાં હૈ વહ

ગ્રામીણ વિકાસ જિસકી અન્ના બાત કર રહે હૈં૤ અગર ગાઁવોં મેં સચમુચ વિકાસ હો રહા હોતા તો

પિછલે 10 વર્ષોં મેં 10 પ્રતિષત ગ્રામીણ આબાદી શહરોં મેં પલાયન નહીં કર ગઈ હોતી“, ઉન્હોંને કહા૤

વૈદ્ય કી યહ ટિપ્પણી સન્ 2011 કી જનગણના કે આંકડ઼ોં પર આધારિત હૈ૤ “ગ્રામીણ વિકાસ કે

મામલે મેં મોદી સે સીખને કે લિએ ક્યા હૈ?“ વે પૂછતે હૈં૤

મલ્લિકા સારાભાઈ ને ભી ઇસ મુદ્દે પર અન્ના કી નિંદા કી હૈ૤ ઉનકા કહના હૈ

કિ મોદીરાજ મેં ગાઁવોં મેં જરા ભી વિકાસ નહીં હુઆ હૈ૤ ઉનકે અનુસાર, “ઉલ્ટે ગાઁવોં કી ચરનોઈ

ભૂમિ ઔર સિંચિત કૃષિ ભૂમિ, મોદી સરકાર ને ચોરી છુપે ઉદ્યોગપતિયોં કો દે દી હૈ ઔર વહ ભી મિટ્ટીમોલ“૤

 સારાભાઈ કે અનુસાર, મોદી શાાસન મેં ગ્રામીણજનોં ને બહુત તકલીફંે ઝેલી હૈં૤

સુશ્રી સારાભાઈ કી માનેં તો મોદી કે કાર્યકાલ મેં ગુજરાત મેં ભ્રષ્ટાચાર ને સારે

રિકાર્ડ ધ્વસ્ત કર દિએ ગએ હૈં૤ રૂ 1700 કરોડ઼ કા “સુજલામ-સુફલામ જલ સંરક્ષણ ઘોટાલા“, રૂ

600 કરોડ઼ કા “મત્સ્યપાલન ઘોટાલા“ વ રૂ 100 કરોડ઼ કા “બોરીબંદ ચેક ડેમ ઘોટાલા“, યે સભી

મોદી રાજ કી દેન હૈ૤ “ઉદ્યોગપતિયોં કો ઉપકૃત કરને કી નીતિ કે કારણ રાજ્ય કર્જ કે બોઝ તલે

દબ ગયા હૈ“, વે કહતી હૈં૤

ગુજરાત મેં કામ કર રહે કઈ માનવાધિકાર કાર્યકર્તાઓં, જિનમેં જુઝાર બંદૂકવાલા, રોહિત પ્રજાપતિ આદિ શામિલ હૈં, ને ભી ગુજરાત કી સામાજિક-આર્થિક્ સ્થિતિ કે સંબંધ

મેં સનસનીખેજ ખુલાસે કિએ હૈં ઔર અન્ના કે મોદી રાગ કો સિરે સે ખારિજ કર દિયા હૈ૤

 મહાત્મા ગાઁધી, ગ્રામીણ વિકાસ પર બહુત જોર દેતે થે૤ વહીં “દૂસરે ગાઁધી“ ઉસ

મુખ્યમંત્રી કી તારીફ કર રહે હૈં જિસને ગ્રામીણ ક્ષેત્રોં કી કીમત પર ઉદ્યોગપતિયોં કો ફાયદા

પહઁુચાયા૤ ગાઁધીજી ને જીવન ભર છુઆછૂત વ જાંત-પાંત કે વિરૂદ્ધ સંઘર્ષ કિયા૤ “ગાઁધી દ્વિતીય“ ઉસ રાજ્ય કી પ્રશંસા કર રહે હૈં જહાઁ સરકારી સ્કૂલોં તક મેં, દલિત વ સવર્ણ બચ્ચોં કો મધ્યાન્હ ભોજન

કે લિએ અલગ-અલગ લાઇનોં મેં બૈઠાયા જાતા હૈ૤ જો અધ્યાપક સભી બચ્ચોં કો એક સાથ બૈઠાને કી જુર્રત કરતા હૈ, ઉસકા તબાદલા કર દિયા જાતા હૈ૤ અન્નાજી ષાયદ ઇન કટુ સચ્ચાઈયોં સે વાકિફ નહીં હૈં૤

અન્ના કી ભ્રષ્ટાચાર-વિરોધી લડ઼ાઈ સ્વાગતયોગ્ય હૈ૤ વે નિશ્ચય હી પ્રષંસા કે પાત્ર હૈં૤ યદિ વે ઇસ લડ઼ાઈ કો જારી રખના ચાહતે હૈં તો ઉન્હેં અપને સાથિયોં-સહયોગિયોં કી

છંટની કરની હોગી૤ ભ્રષ્ટાચાર મેં ગલે તક ડૂબે સૈનિકોં કી સેના-ચાહે ઉસકા કમંાડર કિતના હી ઈમાનદાર ક્યોં ન હો-કભી ભ્રષ્ટાચાર કે દાનવ કો પરાસ્ત નહીં કર સકતી૤ જૈસા કિ ગાઁધીજી

કહા કરતે થે, સાધન કી પવિત્રતા ઉતની હી મહત્વપૂર્ણ હૈ જિતની કિ સાધ્ય કી૤

 (Submitted by Firoz khan Toronto, Canada)

 


Responses

  1. aap ki har bat pat par javab he saheb aaisi bat or koi nahi karta isi liye jyada POWER FOOL he,,,,,,,,,,,


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: