Posted by: bazmewafa | 04/23/2010

નઝમ:મુઝે ગુજરાત જાના હૈ—અખ્તર હુસેન અખ્તર જમાલપુર-અમદાવાદ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ—અખ્તર હુસેન અખ્તર જમાલપુર-અમદાવાદ

 

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ

જહાં મશરિકમ દોહદ હૈ, જહાં મગરિબમ હૈ ઓખા

જહાં બલસાર દક્કનમ, જહાં ઊત્તર મે હૈ ડીસા

અરબ સાગર કે સાહિલ પર, મુઝે શામ મનાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

મલિક અહમદ હા યા કાઝી, વો ખટ્ટુ હા કે હા સુલ્તાં

સભી થે મુત્તકી ઝાહિદ, સભી ગુજરાતકી થે શાં

ઊન્હી કે નકશેપા પર અબ મુઝે ચલકર દિખાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં સુલ્તાન અહમદને શહર અહમદ બસાયા થા

ગઝબ ! ખરગોશ સા કમતર જહાં કુત્તે પે આયા થા

ઊસી બલવાન ધરતી પર મુઝેભી ઘર બસાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં મદફૂન શીરાજી, મજીદુદ્દીન સા આકીલ

સિરાજુદ્દીન સા આલિમ, વજીહુદ્દીન સા ફાઝિલ

મુઝે ઇન બારગાહોંમ શિગુફતા ગુલ ચઢાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં સીદી કી જાલી હૈ, જહાં લરઝાં મિનારે હ

જહાં ગાંધી સે વિકરમ સે બળે તાબાં સિતારે હૈં

મુઝેભી ફાયદા ઇનકી ઝિયાઓંસે ઊઠાના હ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં નર્મદ, અખા, દલપત હૈં ગુજરાતી કે ગેહવારે

વલી, ઊઝલત, ષના, ખુશ્તર જહાં ઊર્દૂ કે શેહપારે

સુખનવર મ ભી હું યારો, કલામ અપના સુનાના હ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં અહમદમિયાં અખ્તર, ઝહીરૂદ્દીન સે દાના

મુહક્કીક થે, મુફક્કીર થે, ઝિયાઊદ્દીન સે બીના

જહાલત દૂર કરની હૈ, દિયે ઇલ્મી જલાના હ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં મીરાં, મિલન દેવી, જહાં લોથલ, સુદર્શન હૈ

જહાં સોલંકી વાઘેલા, જહાં મેહમૂદ રોશન હૈ

મુઝે તારીખ પઢની હૈ, ઝહન ખાલિસ બનાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં પર રૂદ્રમાલા હૈ, જહાં અંબાભવાની હૈ

જહાં પર નર્મદા, તાપી, મહી, સાબર કા પાની હૈ

લસુંદ્રા ઓર બિલોની કે ગરમ કુંડ મ નહાના હ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં પર ભાલમેં ગેહૂં, જહાં કાનમ મે હૈ કાટન

જગા હીરા કી હૈ સૂરત, પટોળા કી જગા પટ્ટન

મઇશત હૈ જહાં બેહતર, વહ પીઢી બનાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં પર દૂધ મિલતા હૈ, સરીતા, દૂધ સાગર કા,

મધર, ગોપાલ ડેરી કા, અમૂલ આબાદ, સાબર કા,

મુઝે હૈ દૂધ સે રગબત, સેહત અપની બનાના હ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

ગલીકુચા મ, હાલા મ, જહાં ગરબાકી ગરદિશ હૈ

જહાં ફનકાર કી, ફન કી, બળી ઇઝઝત હૈ પુર્શિશ હૈ

હુનરમંદીકા કાઇલ હૂં, હૂનર અપના દિખાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં ગિરનાર, પાવાગઢ, જહાં કપળે કી મીલેં હ

જહાં ઇડર હૈ, ચોટીલા, જહાં નલ જૈસી ઝીલેં હ

તમન્નાએ સિયાહતકો, બરુએ કાર લાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં મશહૂર ગાએં હ, જહાં ભાલૂ, હિરન, ઘુડખર

જહાં સુરખાબ, સારસ હ, જહાં શેરેબબર, તીતર

તહફફુઝ ઇનકા લાઝિમ હૈ, શિકારી સે બચાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

ફલોરસપાર, લિગ્નાઇટ, જહાં પર ડોલોમાઇટ હૈ

ચિરોડી, તેલ, ચીનાઇ, જહાં પર બોકસાઇટ હૈ

સનાઅત, રોઝગારી કે મવાકેઅ આઝમાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં મેથાન મ બાયો, પવનચક્કી હૈ લાંબા મે

હકાઇક ખોજે જાતે હ જહાં ઇસરો, અટીરા મે

સદાકત કા હું દિલદાદાહ, યકીં કરના, કરાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં કે ખૂબરૂ ચેહરે, તમન્નાએં જગાતે હૈ

તબસ્સુમસે, અદાઓંસે, ઇશારા પર નાચતે હૈં

જહાને ગમકા મારા હું, કલી દિલકી ખિલાના હૈં

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

બળૌદેકા ચબેના હો, કે સૂરતકા ખમણ અકસર

જલેબી, ફાફળે, ચટની જહાં ખાતે હૈં સબ મિલકર

ગજક, તિલપાપડી ખાકર, પતંગે ભી ઊડાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં પર મઝહબો મિલ્લતકે પૈરો સાથ રહતે થે

દિવાલી, હોલી, ઇદા મ બિલાતફરીક મિલતે થે

કદુરત સે જો બિછળે હ, ઊન્હે ફિરસે મિલાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

હુવે હાલાત કયું અબતર, ઝરા દુનિયાકો બતલાઓ

વો હિન્દુ હો કે હો મુસ્લિમ, સબક સબકો યે સિખલાઓ

ત-અસસુબ મ તબાહી હૈ, ઇસે જળસે મિટાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહા શેહવત પરસ્તોંને તકદ-દુસ કો મસલ ડાલા

તશખ-ખુસ કો મિટા ડાલા, તજમ-મુલ કો કુચલ ડાલા

ખુસુમત, દુશ્મની, કીના, તરદ-દુદ કો મિટાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

જહાં મેહશર, અસર, સાહિર, ગઝલ અપની સુનાતે હૈ

કભી ગિરગિટ, કભી મિઠ્ઠુ, હઝલ અપની સુનાતે હૈ

ઊસી ગુજરાત પર અખ્તર, મુઝે નઝમ સુનાના હૈ

મુઝે ગુજરાત જાના હૈ…..

સ્પષ્ટતા : મશરિક પૂર્વદિશા, મગરિબ : પશ્ચિમ દિશા, દોહદ : દાહોદ, દક્કન

: દક્ષિણ, અહમદાબાદનો પાયો નાખનાર ચાર અહમદ : મલિક અહમદ, કાઝી

અહમદ, શેખ અહમદ અને સુલ્તાન અહમદ, શીરાઝી : સૈયદ અહમદ શીરાઝી,

મજીદુદ્દીન : મૌલાના મુહમ્મદ તાહીર પટ્ટની, સિરાજુદ્દીન : હઝરત શાહેઆલમ

બાબા, વજીહુદ્દીન : શાહ વજીહુદ્દીન બાબા, લરઝાં મિનારે : ઝૂલતા મિનારા,

વિકરમ : ડૉ.. વિક્રમ સારાભાઇ, ઝિયાઓંસે : પ્રકાશ, દલપત: કવિ દલપતરામ,

ગેહવારે: ઊગમ સ્થાન, શેહપારે: ચંદ્રના ટુકડા, અહમદ મિયાં અખ્તર :અખ્તર

જુનાગઢી, ઝહીરૂદ્દીન: ડૉ.. :ઝહીરૂદ્દીન મદની, દાના : બુદ્ધિશાળી, મુહક્કીક :

સંશોધક, મુફક્કીર: ચતક, ઝિયાઊદ્દીન: ડૉ..: ઝિયાઊદ્દીન દેસાઇ, મહેમૂદ :

સુલ્તાન મહેમૂદ બેગડા, સરીતા : ભાવનગરની દૂધ સરીતા ડેરી, સાબર : હિમ્મત

નગરની સાબર ડેરી, રગબત: પ્રેમ, તહફફુઝ : રક્ષણ, સનાઅત: ઊદ્યોગ,

મેથાન-મેથાણ: સિદ્ધપૂર પાસે આવેલ બાયોગેસ પ્લાન્ટ, લાંબા: પવન ચક્કી

કેન્દ્ર, દિલદાદાહ : ઊપાસક, બિલાતફરીક: ભેદભાવ વગર, કદુરત : કિન્નાખોરી,

ત-અસસુબ : કટ્ટરતા, શેહવત પરસ્ત: વાસનાના પુજારી, તકદ-દુસ : પવિત્રતા,

તશખ-ખુસ : વ્યકિતત્વ, તજમ-મુલ : સૌંદર્ય, તરદ-દુદ : આનાકાની, મેહશર:

ઊર્દૂ કવિ મર્હૂમ મખદૂમઅલી મેહશર શોલાપૂરી, અસર: અહમદખાં અસર

અહમદાબાદી, સાહિર: ડૉ. :જમાલુદ્દીન સાહિર ગુજરાતી, ગિરગિટ: ઊર્દૂનાહાસ્ય

કવિ રોશનખાન ગિરગિટ અહમદાબાદી, મિઠ્ઠુ : હાસ્ય કવિ અને કવ્વાલ યુસુફ

(ગુજરાત ટુડે-મેઘધનુષ-23એપ્રીલ2010)

Advertisements

Responses

  1. વાહ!!! સુંદર ગઝલ પોતાના વતન માટેની


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: